Przejdź do treści

Prawo miejscowe

Informacje ogólne

Pomoc w sprawach

Organy

Prawo lokalne

Wydział Ochrony Środowiska

Informacje

Web Ewid

Serwis

Ochrona Danych Osobowych/RODO

Petycje

Uchwała Nr 103/311/22
Zarządu Powiatu Świdwińskiego
z dnia 8 marca 2022 r.


w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych na                 II otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w 2022 r.


Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym       (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 920 ze zm.) oraz art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.      o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. Powołuje się komisję konkursową do opiniowania ofert złożonych w ramach                    otwartego konkursu ogłoszonego uchwałą Nr 101/305/22 Zarządu Powiatu Świdwińskiego     z dnia 15 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku oraz naboru kandydatów do składu komisji
opiniującej oferty w przedmiotowym konkursie, w składzie:
1.    Franciszek Radziusz  - członek Zarządu Powiatu Świdwińskiego
2.    Krystyna Lisowska - inspektor w Wydziale Spraw Społeczno - Oświatowych
3.    Katarzyna Piskorz – inspektor w Wydziale Spraw Społeczno - Oświatowych

§ 2. Do zadań komisji należy:
1.    Analiza i opiniowanie złożonych ofert w oparciu o kryteria  określone w ogłoszeniu otwartego konkursu i zgodnie z „Programem współpracy Powiatu Świdwińskiego
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2022 roku.
2.    Przedłożenie Zarządowi Powiatu opinii o złożonych ofertach z rekomendacją                         ich wyboru do przyznania dotacji w 2022 roku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie  z art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organ administracji publicznej ogłaszający otwarty konkurs ofert powołuje komisję konkursową w celu opiniowania złożonych ofert. Żadna organizacja pozarządowa oraz podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, nie zgłosiła kandydata do opiniowania ofert złożonych             w przedmiotowym konkursie. Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.Sporządziła: Katarzyna Piskorz