Przejdź do treści

Prawo miejscowe

Informacje ogólne

Pomoc w sprawach

Organy

Prawo lokalne

Wydział Ochrony Środowiska

Informacje

Web Ewid

Serwis

Ochrona Danych Osobowych/RODO

Petycje

Załącznik nr1

213 KBPobierzPodgląd pliku

UCHWAŁA NR 102 / 307 / 22
ZARZĄDU POWIATU ŚWIDWIŃSKIEGO
z dnia 22 lutego 2022 rokuw sprawie zmian budżetu w toku jego wykonywaniaNa podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U.                                z 2021 r. poz. 305 ze zmianami), uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu na 2022 rok o kwotę           1.531.000 zł
(wg załącznika Nr 1)
2. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu na 2022 rok o kwotę               1.611.000 zł
3. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu na 2022 rok o kwotę                    80.000 zł
(wg załącznika Nr 2).
4. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków wg załącznika Nr 3.

§ 2. Po dokonanych zmianach budżet powiatu na 2022 rok  zamyka się:

1. Dochodami w wysokości:                                95.071.337 zł
 z tego: dochody majątkowe                 17.084.994 zł,
 dochody bieżące                     77.986.343 zł,
 w tym:
1) dochody na zadania zlecone                               8.999.331 zł;    
2) dochody związane z realizacją zadań na podstawie  
porozumień z organami administracji rządowej                                      9.000 zł;
3) dochody na zadania realizowane w drodze porozumień ( umów) z jst           1.195.217 zł;
4) dochody związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska              131.500 zł,
 
2. Wydatkami w wysokości :                                        96.227.687 zł    
z tego:  wydatki majątkowe                20.569.910 zł,
wydatki bieżące                          75.657.777 zł,
w tym:
1) wydatki na zadania zlecone                                      8.999.331 zł;
2) wydatki związane z realizacją zadań na podstawie  
porozumień z organami administracji rządowej                             9.000 zł;
3) wydatki na zadania realizowane w drodze umów
lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego                     131.069 zł;
4) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska              131.500 zł;

3. Deficytem budżetowym w wysokości                                   1.156.350 zł

4. przychodami w kwocie                                      2.378.850 zł
    1) wolne środki z lat ubiegłych                         2.378.850 zł

5. rozchodami w kwocie                              1.222.500 zł
   1) spłata kredytów                                  1.222.500 zł   
 
 
§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i stanowi podstawę do zmiany planu finansowego.

§ 4.Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa  Zachodniopomorskiego oraz BIP Powiatu Świdwińskiego.

Uzasadnienie:
Zmiany w budżecie Powiatu Świdwińskiego na 2022 rok, wynikają z kompetencji Zarządu Powiatu ujętych w art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych i dotyczą zmian                         w planie dotacji oraz przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.
Sporządził:
Anna Buniak