Przejdź do treści

Prawo miejscowe

Informacje ogólne

Pomoc w sprawach

Organy

Prawo lokalne

Wydział Ochrony Środowiska

Informacje

Web Ewid

Serwis

Ochrona Danych Osobowych/RODO

Petycje

Uchwała Nr 101/305/22
Zarządu Powiatu Świdwińskiego
z dnia 15 lutego 2022 r.w sprawie ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku oraz naboru kandydatów do składu komisji
opiniującej oferty w przedmiotowym konkursie    Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920 ze zm.) oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) oraz w związku z Uchwałą Nr XXXII/154/21 Rady Powiatu Świdwińskiego z dnia  28 października 2021 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Świdwińskiego  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2022 roku”, Zarząd Powiatu Świdwińskiego uchwala, co następuje:
§1. 1. Ogłasza się II otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku            w zakresie:
1)    ochrony i promocji zdrowia,
2)    działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
2. Ogłasza się nabór kandydatów do składu komisji opiniującej oferty konkursowe.
3. Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§2. Ogłoszenie o konkursie, o którym mowa w §1 ust. 1 wraz z informacją o naborze kandydatów do składu komisji konkursowej zostanie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Świdwinie.
§3. Wykonanie uchwały powierza się naczelnikowi Wydziału Spraw Społeczno-Oświatowych Starostwa Powiatowego w Świdwinie.
§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 4 ust 1 pkt 22 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym    (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 920 ze zm.), Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie współpracy i działania na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.). Zadania publiczne zawarte w niniejszym ogłoszeniu o konkursie są zgodne
z zapisami art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Środki na realizację zadań zostały zabezpieczone w budżecie Powiatu Świdwińskiego na rok 2022.