Przejdź do treści

Prawo miejscowe

Informacje ogólne

Pomoc w sprawach

Organy

Prawo lokalne

Wydział Ochrony Środowiska

Informacje

Web Ewid

Serwis

Ochrona Danych Osobowych/RODO

Petycje

Lista głosowania

282 KBPobierzPodgląd pliku

zał. XXXI 152 21 URP z 30.09.2021r.

22 KBPobierzPodgląd pliku

UCHWAŁA Nr XXXI/152/21
RADY POWIATU ŚWIDWIŃSKIEGO
z dnia 30 września 2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Świdwińskiego na 2021 rok


Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 05 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym                    (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 920 ze zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIV/111/20 Rady Powiatu Świdwińskiego z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Świdwińskiego na 2021r., wprowadza się następujące zmiany:
1.    Zwiększa się dochody budżetu powiatu na 2021r. o kwotę                  90.500 zł
2.    Zmniejsza się dochody budżetu powiatu na 2021r. o kwotę                 155.000 zł
     (wg załącznika Nr 1);
3.    Zwiększa się wydatki budżetu powiatu na 2021r. o kwotę              1.041.200 zł
4.    Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu na 2021r. o kwotę              1.105.700 zł
     (wg załącznika Nr 2).

§ 2.  Po dokonanych zmianach budżet powiatu na 2021 rok zamyka się:
1. Dochodami w wysokości                                  86.374.551 zł
    z tego: dochody majątkowe               5.229.588 zł
       dochody bieżące               81.144.963 zł
    w tym: - dochody na zadania z zakresu administracji rządowej             8.513.697 zł
                - dochody związane z realizacją zadań na podstawie
                  porozumień z administracją rządową                     63.500 zł
        - dochody związane z realizacją zadań na podstawie
                  porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego         1.463.300 zł  
                - dochody związane z realizacją zadań z zakresu
                  gospodarki komunalnej i ochrony środowiska              131.500 zł          
                                                        
2. Wydatkami w wysokości                                  87.566.931 zł
    z tego:  wydatki majątkowe               9.375.188 zł
             wydatki bieżące                78.191.743 zł
    w tym: - wydatki  na zadania z zakresu administracji  rządowej            8.513.697 zł
                - wydatki związane z realizacją zadań na podstawie
                  porozumień z organami  administracji  rządowej            63.500 zł
                - wydatki  na zadania realizowane na podstawie
          porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego                    21.694 zł
                - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu
          gospodarki komunalnej i ochrony środowiska                      131.500 zł
        
3. Deficytem budżetowym w wysokości                           1.192.380 zł

4. Przychodami w kwocie                               2.414.880 zł
1)  niewykorzystane środki pieniężne na rachunku budżetu  1.324.880 zł
2) wolne środki z lat ubiegłych                    1.090.000 zł

5. Rozchodami w kwocie                        1.222.500 zł
1) spłata pożyczek i kredytów                    1.222.500 zł.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Świdwińskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz BIP  Powiatu Świdwińskiego.

Uzasadnienie


Zmniejszenie dochodów per saldo o kwotę 64.500 zł nastąpiło w wyniku zwiększenia wypracowanych dochodów własnych w Zespole Szkół Rolniczych CKZ w Świdwinie w kwocie 35.000 zł oraz w Centrum Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Świdwinie w wysokości 3.000 zł. Otrzymania środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 52.500 zł na realizację zajęć wspomagających uczniów. Zmniejszono dochody własne w Zespole Szkół Rolniczych CKZ w Świdwinie  w rozdziale 85410 – Internaty i bursy szkolne o kwotę 35.000zł oraz w Zespole Placówek Oświatowych w Połczynie Zdroju w wysokości 120.000 zł, również w rozdziale 85410 – Internaty i bursy szkolne, z powodu mniejszych, niż planowano wpływów z odpłatności za pobyt uczniów w związku z COVID-19.
Zmniejszenie wydatków per saldo o kwotę 64.500 zł nastąpiło w wyniku zwiększenia wydatków z tytułu zwiększonych dochodów własnych jednostki Zespół Szkół Rolniczych CKZ  w Świdwinie o kwotę 35.000 zł oraz w Centrum Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Świdwinie w wysokości 3.000 zł, a także  środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 52.500 zł na realizację zajęć wspomagających uczniów. Zmniejszono wydatki w wysokości 155.000 zł proporcjonalnie do zmniejszonych dochodów własnych w ZSR CKZ w Świdwinie i ZPO w Połczynie Zdroju. Dokonano również przeniesienia planowanych wydatków między działami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej na kwotę 950.700 zł zabezpieczając wydatki jednostek oświatowych.  

Sporządził:
Anna Buniak