Przejdź do treści

Prawo miejscowe

Informacje ogólne

Pomoc w sprawach

Organy

Prawo lokalne

Wydział Ochrony Środowiska

Informacje

Web Ewid

Serwis

Ochrona Danych Osobowych/RODO

Petycje

Lista głosowania

283 KBPobierzPodgląd pliku

UCHWAŁA Nr XXXI/150/21
RADY POWIATU ŚWIDWIŃSKIEGO
z dnia 30 września 2021 r.

w sprawie przyznania Wyróżnienia Honorowego
„Za Zasługi dla Powiatu Świdwińskiego”


    Na podstawie § 2 ust. 1 Regulaminu przyznawania Wyróżnienia Honorowego                 „Za Zasługi dla Powiatu Świdwińskiego” stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XL/214/10 Rady Powiatu w Świdwinie  z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie ustanowienia Wyróżnienia Honorowego  „Za Zasługi dla Powiatu Świdwińskiego” i Regulaminu jego przyznawania zmienionego Uchwałą Nr XVIII/97/12 z dnia 30 sierpnia 2012 r. o zmianie uchwały w sprawie ustanowienia Wyróżnienia Honorowego „Za Zasługi dla Powiatu Świdwińskiego”
i Regulaminu jego przyznawania, na wniosek Komisji opiniującej wnioski o przyznanie Wyróżnienia Honorowego „Za Zasługi dla Powiatu Świdwińskiego” uchwala się, co następuje:

§1. Za zasługi na rzecz rozwoju Powiatu Świdwińskiego Rada Powiatu przyznaje   Wyróżnienie Honorowe „Za Zasługi dla Powiatu Świdwińskiego”  panu Mieczysławowi Serafinowi.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Świdwińskiego.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U z a s a d n i e n i e

    W dniu 3 września 2021 r. wpłynął wniosek Wójta Gminy Świdwin o nadanie Wyróżnienia Honorowego „Za Zasługi dla Powiatu Świdwińskiego” panu Mieczysławowi Serafinowi.
Pan Mieczysław Serafin od 1996 r. jest działaczem sportowym w Gminnym Klubie Sportowym „IKAR” w Krosinie. To już ponad 25 lat jego działalności społecznej pełnienia funkcji Prezesa klubu. Początkowo swoją działalność łączył z czynną grą w zespole GKS „IKAR” w Krosinie i jednocześnie dbał o sprawy organizacyjne i regulaminowe.
Od początku swej działalności postanowił rozwijać zainteresowanie piłką nożną wśród lokalnych mieszkańców Krosina. Do dziś GKS „IKAR” uczestniczy i rywalizuje na różnych poziomach rozgrywkowych w województwie zachodniopomorskim.
Boisko sportowe w Krosinie jest oczkiem w głowie Pana Mieczysława. Od 20 lat nieustannie dba społecznie o wygląd i stan techniczny tego obiektu. Dzięki jego pracy i zaangażowaniu obiekt ten ciszy się chlubą i chwalą go działacze oraz zawodnicy z innych klubów sportowych.
Pan Mieczysław swoją postawą i zaangażowaniem społecznym przyczynił się do poprawy życia mieszkańców oraz systematycznego rozwoju obiektu sportowego, a także GKS „IKAR”. Jest osobą bardzo wymagającą, która stawia sobie cele i konsekwentnie je realizuje, często wbrew ograniczonym możliwością.
Dzięki osobistemu zaangażowaniu Pana Mieczysława, Gmina Świdwin i sołectwo Krosino mogą pochwalić się pięknym obiektem, który dziś służy lokalnym mieszkańcom i będzie jeszcze służył kolejnym pokoleniom.
    Ustanowienie Wyróżnienia Honorowego „Za Zasługi dla Powiatu Świdwińskiego” 
ma na celu uhonorowanie osób, organizacji i instytucji, które w sposób szczególny przyczyniają się do rozwoju Powiatu Świdwińskiego.
    Nadanie Wyróżnienia jest wyrazem uznania dla wymienionych w uchwale osób,                  za ich działalność będącą szczególnym wkładem na niwie działalności społecznej, kulturalnej, i gospodarczej, przyczyniającym się do rozwoju Powiatu Świdwińskiego.
    Komisja opiniująca wnioski o przyznanie Wyróżnienia Honorowego „Za Zasługi dla Powiatu Świdwińskiego” na posiedzeniu w dniu 9 września 2021 r. pozytywnie  zaopiniowała kandydaturę pana Mieczysława Serafina przedstawionej do wyróżnienia, kierując projekt stosownej uchwały pod obrady sesji Rady Powiatu Świdwińskiego.

Sporządziła: Marta Kozik