Przejdź do treści

Prawo miejscowe

Informacje ogólne

Pomoc w sprawach

Organy

Prawo lokalne

Wydział Ochrony Środowiska

Informacje

Web Ewid

Serwis

Ochrona Danych Osobowych/RODO

Petycje

Lista głosowania

284 KBPobierzPodgląd pliku

UCHWAŁA Nr XXXI/149/21
RADY POWIATU ŚWIDWIŃSKIEGO
z dnia 30 września 2021 r.

w sprawie przyznania Wyróżnienia Honorowego
„Za Zasługi dla Powiatu Świdwińskiego”


    Na podstawie § 2 ust. 1 Regulaminu przyznawania Wyróżnienia Honorowego                 „Za Zasługi dla Powiatu Świdwińskiego” stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XL/214/10 Rady Powiatu w Świdwinie  z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie ustanowienia Wyróżnienia Honorowego  „Za Zasługi dla Powiatu Świdwińskiego” i Regulaminu jego przyznawania zmienionego Uchwałą Nr XVIII/97/12 z dnia 30 sierpnia 2012 r. o zmianie uchwały w sprawie ustanowienia Wyróżnienia Honorowego „Za Zasługi dla Powiatu Świdwińskiego” i Regulaminu jego przyznawania, na wniosek Komisji opiniującej wnioski o przyznanie Wyróżnienia Honorowego „Za Zasługi dla Powiatu Świdwińskiego” uchwala się, co następuje:

§1. Za zasługi na rzecz rozwoju Powiatu Świdwińskiego Rada Powiatu przyznaje Wyróżnienie Honorowe „Za Zasługi dla Powiatu Świdwińskiego” panu Andrzejowi Muchorowskiemu.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Świdwińskiego.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


U z a s a d n i e n i e

    W dniu 3 września 2021 r. wpłynął wniosek Starosty Powiatu Świdwińskiego o nadanie Wyróżnienia Honorowego „Za Zasługi dla Powiatu Świdwińskiego” panu Andrzejowi Muchorowskiemu.
        Pan Andrzej Muchorowski od urodzenia jest mieszkańcem Świdwina. W roku 1971 ukończył Szkołę Podstawową nr 2 w Świdwinie, a następnie podjął naukę w Państwowym Technikum Mechanizacji Rolnictwa w Świdwinie. Jako uczeń świdwińskiego Technikum brał udział w licznych zawodach sportowych. Działał również w Związku Harcerstwa Polskiego.
W latach 1971-1982 reprezentował miasto grając w piłkę nożną w Klubie Sportowym Piłki Nożnej Spójnia Świdwin. W roku 1981 ukończył Wyższą Szkołę Inżynierską w Koszalinie na Wydziale Mechanicznym i w kwietniu tego samego roku podjął pracę w Kombinacie Rolnym Redło w Redle. Wkraczał na ścieżkę kariery zawodowej jako stażysta, kolejne stopnie awansu doprowadziły go do stanowiska kierownika działu produkcji i sprzedaży zaprawiarek P206 Redło w Zakładzie Mechanizacji i Chemizacji w Redle. Bilans zawodowy Pana Andrzeja Muchorowskiego jest imponujący. Z Zespołem Szkół Rolniczych w Świdwinie związany nieprzerwanie od 1989 r. do 2021 r. Stale podnosił kwalifikacje podczas licznych kursów, szkoleń i studiów podyplomowych. Dokonanie zawodowe i doświadczenie zaowocowały objęciem w 2002 roku stanowiska Dyrektora w Zespole Szkół Rolniczych CKZ im. Stefana Żeromskiego w Świdwinie. Przez kilka dekad świdwiński „Rolniczak” pod kierownictwem Pana Andrzeja Muchorowskiego przeszedł niesamowitą metamorfozę – stając się największą i najnowocześniejszą szkołą w regionie. Obecnie niemal tysiąc uczennic i uczniów z 7 powiatów, co roku kształci się w technikach, szkołach branżowych i liceum. Dzięki staraniom zespołu dyrektorskiego kierowanego przez Andrzeja Muchorowskiego Zespół Szkół Rolniczych w Świdwinie posiada nowoczesną i dostosowaną do zmieniających się potrzeb rynku pracy bazę dydaktyczną – doskonale wyposażone sale do zajęć dydaktycznych, pracownie do praktycznej nauki zawodu i hale warsztatowe. Wizytówką szkoły jest imponująca infrastruktura sportowa – w pełni zmodernizowany stadion z nawierzchnią trawiastą wraz z bieżnią i skocznią w dal, boisko „Orlik”, nowoczesna hala sportowa otwarta w 2015 r., nowa siłownia uruchomiona w 2018 r.
        Pan Andrzej Muchorowski to rozpoznawalna postać nie tylko w powiecie świdwińskim. Wierność wartościom takim jak wiedza, prawda, odwaga, odpowiedzialność i szczerość zjednała mu szacunek i zaufanie współpracowników i władz samorządowych, a także sympatię wielu już pokoleń absolwentów. A postawa zawodowa pozostanie wzorem dla pedagogów i niezwykle istotnym narzędziem wychowywania młodych ludzi.
        Pan Andrzej Muchorowski posiada odznaczenia:
Brązowy Medal za Zasługi Dla Obronności Kraju – 1983 r.
Brązowy Krzyż Zasługi – 1998 r.
Medal Komisji Edukacji Narodowej – 2006 r.
Srebrna Honorowa Odznaka Gryfa Zachodniopomorskiego – 2021 r.
    Ustanowienie Wyróżnienia Honorowego „Za Zasługi dla Powiatu Świdwińskiego” 
ma na celu uhonorowanie osób, organizacji i instytucji, które w sposób szczególny przyczyniają się do rozwoju Powiatu Świdwińskiego.
    Nadanie Wyróżnienia jest wyrazem uznania dla wymienionych w uchwale osób,                  za ich działalność będącą szczególnym wkładem na niwie działalności społecznej, kulturalnej, i gospodarczej, przyczyniającym się do rozwoju Powiatu Świdwińskiego.
    Komisja opiniująca wnioski o przyznanie Wyróżnienia Honorowego „Za Zasługi dla Powiatu Świdwińskiego” na posiedzeniu w dniu 9 września 2021 r. pozytywnie  zaopiniowała kandydaturę pana Andrzeja Muchorowskiego przedstawionej do wyróżnienia, kierując projekt stosownej uchwały pod obrady sesji Rady Powiatu Świdwińskiego.

Sporządziła: Marta Kozik