Przejdź do treści

Prawo miejscowe

Informacje ogólne

Pomoc w sprawach

Organy

Prawo lokalne

Wydział Ochrony Środowiska

Informacje

Web Ewid

Serwis

Ochrona Danych Osobowych/RODO

Petycje

Załącznik

21 KBPobierzPodgląd pliku

UCHWAŁA NR 84 / 247 / 21
ZARZĄDU POWIATU ŚWIDWIŃSKIEGO
z dnia 21 lipca 2021 roku

w sprawie zmian budżetu w toku jego wykonywaniaNa podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U.  z 2021 r. poz. 305 ze zmianami), uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu na 2021 rok o kwotę             52.861 zł
2. Zmniejsza się dochody budżetu powiatu na 2021 rok o kwotę                 43.000 zł
(wg załącznika Nr 1)
3. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu na 2021 rok o kwotę               167.861 zł
4. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu na 2021 rok o kwotę               158.000 zł
(wg załącznika Nr 2)
5. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków wg załącznika Nr 3.

§ 2. Po dokonanych zmianach budżet powiatu na 2021 rok  zamyka się:

1. Dochodami w wysokości:                               85.864.575  zł
 z tego: dochody majątkowe                   5.229.588 zł,
 dochody bieżące                     80.634.987 zł,
 w tym:
1) dochody na zadania zlecone                              8.060.582 zł;   
2) dochody związane z realizacją zadań na podstawie  
porozumień z organami administracji rządowej                                   63.500 zł;
3) dochody na zadania realizowane w drodze porozumień ( umów) z jst           1.493.300 zł;
4) dochody związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska              131.500 zł,
 
2. Wydatkami w wysokości :                                       87.056.955 zł   
z tego:  wydatki majątkowe                  9.421.548 zł,
wydatki bieżące                          77.635.407 zł,
w tym:
1) wydatki na zadania zlecone                                      8.060.582 zł;
2) wydatki związane z realizacją zadań na podstawie  
porozumień z organami administracji rządowej                           63.500 zł;
3) wydatki na zadania realizowane w drodze umów
lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego                       21.694 zł;
4) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska              131.500 zł;

3. Deficytem budżetowym w wysokości                                   1.192.380 zł

4. przychodami w kwocie                                      2.414.880 zł
    1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu    1.324.880 zł
    2) wolne środki z lat ubiegłych                         1.090.000 zł

5. rozchodami w kwocie                              1.222.500 zł
   1) spłata kredytów                                  1.222.500 zł  
 
 
§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i stanowi podstawę do zmiany planu finansowego.

§ 4.Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa  Zachodniopomorskiego oraz BIP Powiatu Świdwińskiego.
Uzasadnienie:


Zmiany w budżecie Powiatu Świdwińskiego na 2021 rok, wynikają z kompetencji Zarządu Powiatu ujętych w art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych i dotyczą zmian  w planie dotacji, przeniesień wydatków między rozdziałami oraz przeniesień wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej.


Sporządził:
Anna Buniak