Przejdź do treści

Prawo miejscowe

Informacje ogólne

Pomoc w sprawach

Organy

Prawo lokalne

Wydział Ochrony Środowiska

Informacje

Web Ewid

Serwis

Ochrona Danych Osobowych/RODO

Petycje

Załącznik

16.4 KBPobierzPodgląd pliku

UCHWAŁA NR 73 / 206 / 21
ZARZĄDU POWIATU ŚWIDWIŃSKIEGO
z dnia 29 stycznia 2021 roku

w sprawie zmiany w uchwale Nr 72/197/21 z dnia 19 stycznia 2021 roku w sprawie zmian budżetu w toku jego wykonywaniaNa podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym                         (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920), na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku                           o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zmianami), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 72/197/21 z dnia 19 stycznia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie w toku jego wykonywania, wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmniejsza się dochody budżetu powiatu na 2021 rok o kwotę               13.975 zł
(wg załącznika Nr 1)
2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu na 2021 rok o kwotę            13.975 zł
(wg załącznika Nr 2).

§ 2. Po dokonanych zmianach budżet powiatu na 2021 rok  zamyka się:

1. Dochodami w wysokości:                               84.485.237 zł
 z tego: dochody majątkowe                   4.553.280 zł,
 dochody bieżące                     79.931.957 zł,
 w tym:
1) dochody na zadania zlecone                              7.963.211 zł;   
2) dochody związane z realizacją zadań na podstawie  
porozumień z organami administracji rządowej                                   63.500 zł;
3) dochody na zadania realizowane w drodze porozumień ( umów) z jst                        0 zł;
4) dochody związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska              131.500 zł,
 
2. Wydatkami w wysokości :                                       84.587.617 zł   
z tego:  wydatki majątkowe                  8.368.621 zł,
wydatki bieżące                          76.218.996 zł,
w tym:
1) wydatki na zadania zlecone                                     7.963.211 zł;
2) wydatki związane z realizacją zadań na podstawie  
porozumień z organami administracji rządowej                          63.500 zł;
3) wydatki na zadania realizowane w drodze umów
lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego                      19.800 zł;
4) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska             131.500 zł;

3. Deficytem budżetowym w wysokości                                      102.380 zł

4. przychodami w kwocie                                      1.324.880 zł
    1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu    1.324.880 zł

5. rozchodami w kwocie                              1.222.500 zł
   1) spłata kredytów                                  1.222.500 zł  
 
 
§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i stanowi podstawę do zmiany planu    finansowego.

§ 4.Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa  Zachodniopomorskiego oraz BIP Powiatu Świdwińskiego.


Uzasadnienie:
Zmiany w planie dochodów w dziale 853, rozdział 85333 § 2690 w wysokości 13.975 zł, dokonana została na podstawie art. 15 zo ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 ze zmianami), gdyż środki te dotyczą 0,5% limitu na koszty obsługi Funduszu Pracy na finansowanie przez powiatowe urzędy pracy w 2021 roku zadań określonych w art. 15zze wyżej wymienionej ustawy. Art. 15zo odnosi się do art. 15 zn, który obowiązywał do dnia 1 stycznia 2021 roku. W związku z powyższym dokonano zmiany.

Sporządził:
Anna Buniak