Przejdź do treści

Prawo miejscowe

Informacje ogólne

Pomoc w sprawach

Organy

Prawo lokalne

Wydział Ochrony Środowiska

Informacje

Web Ewid

Serwis

Ochrona Danych Osobowych/RODO

Petycje

Załącznik

17.9 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik

17.9 KBPobierzPodgląd pliku

UCHWAŁA  Nr XXIV/120/20
RADY POWIATU ŚWIDWIŃSKIEGO
z dnia 17 grudnia 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Świdwińskiego                  
na 2020 rokNa podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 05 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym                   (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 920 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) uchwala się,
co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIV/66/19 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu   Świdwińskiego na 2020r. wprowadza się następujące zmiany:
1.Zwiększa się dochody budżetu powiatu na 2020r. o kwotę              268.002    zł
2. Zmniejsza się  dochody  budżetu powiatu na 2020r. o kwotę                  5.100    zł   
    ( wg załącznika Nr 1 );   
3. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu na 2020r. o kwotę               285.228    zł
4. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu na 2020r. o kwotę                     22.326    zł
    ( wg załącznika Nr 2);
 
§ 2.  Po dokonanych zmianach budżet powiatu na 2020 rok zamyka się:
1. Dochodami w wysokości                             85.181.582 zł
    z tego: dochody majątkowe          5.374.118 zł
       dochody bieżące                  79.807.464 zł
    w tym: - dochody na zadania z zakresu administracji  rządowej              8.505.855 zł
                - dochody związane z realizacją zadań na podstawie
                  porozumień z administracją rządową                    157.770 zł
        - dochody związane z realizacją zadań na podstawie
                  porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego               32.000 zł  
                - dochody związane z realizacją zadań z zakresu
                  gospodarki komunalnej i ochrony środowiska                130.000 zł          
                                                        
2. Wydatkami w wysokości                              84.021.582 zł
    z tego:  wydatki majątkowe                 9.162.416 zł
             wydatki bieżące                   74.859.166 zł
    w tym: - wydatki  na zadania z zakresu administracji  rządowej             8.505.855 zł
                - wydatki związane z realizacją zadań na podstawie
                  porozumień z organami  administracji  rządowej           157.770 zł
                - wydatki  na zadania realizowane na podstawie
          porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego                     21.405 zł
                - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu
          gospodarki komunalnej i ochrony środowiska                       130.000 zł
        
3. Nadwyżką budżetową w wysokości                             1.160.000 zł.

4. Przychodami w kwocie                              1.160.000 zł ; 
1) wolne środki z lat ubiegłych                  1.160.000 zł,5. Rozchodami w kwocie                      2.320.000 zł;
1) spłata kredytów                          2.320.000 zł,

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Świdwińskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz BIP  Powiatu Świdwińskiego.

Uzasadnienie

Zwiększenie dochodów o kwotę ( per saldo ) 262.902  zł nastąpiło  w wyniku:
1.    Zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
w wysokości 110.500 zł i uzupełnienia subwencji ogólnej dla powiatów w kwocie 97.655 zł, dochodów w wysokości 59.847 zł z tytułu zwiększenia planowanych dochodów własnych przez Dom Pomocy Społecznej w Modrzewcu w kwocie 54.747 zł oraz Zespół Szkół Rolniczych CKZ w Świdwinie w kwocie 5.100 zł;
2.    Zmniejszenia dochodów w wysokości 5.100 zł z tytułu zmniejszenia planowanych do pozyskania dochodów własnych przez Zespół Szkół Rolniczych CKZ w Świdwinie.

Zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę (per saldo) 262.902 zł nastąpiło w wyniku:
1.    Zwiększenia planowanych wydatków w wysokości 110.500 zł z tytułu środków otrzymanych                            dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach systemu oświaty, jako jednorazowe dofinansowanie zakupu sprzętu lub oprogramowania, przydatnych w prowadzeniu zajęć realizowanych
z wykorzystaniem metod       i technik kształcenia na odległość, uzupełnienia subwencji ogólnej
w wysokości 97.655 zł, zwiększonych dochodów własnych w Domu Pomocy Społecznej
w Modrzewcu w kwocie 54.747 zł oraz 22.326 zł w Zespole Szkół Rolniczych CKZ w Świdwinie przeniesienia planowanych wydatków;
2.    Zmniejszenia planowanych wydatków w wysokości 22.326 zł w związku z przeniesieniem planowanych wydatków w Zespole Szkół Rolniczych CKZ w Świdwinie.Sporządził:
Anna Buniak