Przejdź do treści

Prawo miejscowe

Informacje ogólne

Pomoc w sprawach

Organy

Prawo lokalne

Wydział Ochrony Środowiska

Informacje

Web Ewid

Serwis

Ochrona Danych Osobowych/RODO

Petycje

             UCHWAŁA Nr XXIV/119/20           

 RADY POWIATU ŚWIDWIŃSKIEGO                                                                                                                z dnia 17 grudnia 2020 r.

   w sprawie wyrażenia zgody na sprostowanie wartości wniesionego majątku                        Powiatu Świdwińskiego jako wkładu niepieniężnego (aportu) w formie przedsiębiorstwa                             w dniu 11.04.2019 roku do spółki Przyjazny Szpital w Połczynie Zdroju Sp. z o.o.                             i objęcie udziałów w spółce Przyjazny Szpital w Połczynie Zdroju Sp. z o.o.
 

Na podstawie art.12 pkt 8 lit. g ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym               (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz §5 Uchwały Nr XXVI/125/09 Rady Powiatu w Świdwinie                 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji w spółkach z udziałem Powiatu Świdwińskiego uchwala się, co następuje:

§1. Wyraża się zgodę na sprostowanie wartości wniesionego aportu Powiatu Świdwińskiego              jako wkładu niepieniężnego w formie przedsiębiorstwa w dniu 11.04.2019 roku, w tym majątku              i wierzytelności, do spółki Przyjazny Szpital w Połczynie Zdroju Sp. z o.o. z siedzibą w Połczynie – Zdroju ul. Szpitalna 5, 78-320 Połczyn-Zdrój, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000519822: z powodu nie uwzględnienia w wartości wnoszonego aportu                 w formie przedsiębiorstwa:
1. Nakładów inwestycyjnych poniesionych na modernizację budynku w formie utworzenia bloku operacyjnego, budynku wniesionego aportem w dniu 11.04.2019 roku w postaci przedsiębiorstwa wraz z innymi składnikami majątkowymi, zlokalizowanego przy ul. Szpitalna 5 w Połczynie – Zdroju na działce ewidencyjnej nr 57/13 o wartości 1.850.000,00 zł (słownie: jeden milion osiemset pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). W wycenie obecnie prostowanej wartości aportu uwzględniono spłaconą w części przez Przyjazny Szpital Sp. z o.o. w Połczynie Zdroju wartość nakładów inwestycyjnych oraz dokonane odpisy amortyzacyjne.
2. Wierzytelności Powiatu Świdwińskiego na dzień 11.04.2019 roku od spółki Przyjazny Szpital            w Połczynie Zdroju Sp. z o.o. z siedzibą w Połczynie – Zdroju ul. Szpitalna 5, KRS 0000519822,                       o wartości 574.720,19 zł (słownie: pięćset siedemdziesiąt cztery tysiące siedemset dwadzieścia złotych 19/100).
Zwiększenie wartości wkładu niepieniężnego (aportu) wniesionego w dniu 11.04.2019 roku                    w związku ze sprostowaniem zgodnie z pkt 1 i 2 powyżej, wynosi 2.424.720,19 zł (słownie: dwa miliony czterysta dwadzieścia cztery tysiące siedemset dwadzieścia złotych 19/100).
§2. 1. Wyraża się zgodę na objęcie przez Powiat Świdwiński 7.131 (słownie: siedem tysięcy sto trzydzieści jeden) nowo utworzonych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Przyjazny Szpital w Połczynie Zdroju Sp. z o.o. z siedzibą w Połczynie – Zdroju, w związku                  ze sprostowaniem wartości wniesionego wkładu niepieniężnego w postaci aportu przedsiębiorstwa w dniu 11.04.2019 roku o wartości 2.424.540,00 zł (słownie: dwa miliony czterysta dwadzieścia cztery tysiące pięćset czterdzieści złotych 00/100).
2. Nadwyżkę wartości wkładu niepieniężnego (aportu) w kwocie 180,19 zł (słownie: sto osiemdziesiąt złotych 19/100) należy wnieść na kapitał zapasowy spółki Przyjazny Szpital                    w Połczynie Zdroju Sp. z o.o. z siedzibą w Połczynie – Zdroju.
§3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.UZASADNIENIE  

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. g ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, do wyłącznej właściwości rady powiatu należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych powiatu dotyczących tworzenia i przystępowania do spółek, ich rozwiazywania                  i występowania z nich oraz określania zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania      i zbywania udziałów i akcji. Przepis § 5 Uchwały Nr XXVI/125/09 Rady Powiatu w Świdwinie             z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji w spółkach z udziałem Powiatu Świdwińskiego stanowi,              iż wnoszenie i obejmowanie udziałów lub akcji za wkłady niepieniężne, następuje za zgodą Rady Powiatu w przypadku gdy wartość tego wkładu przekracza sto tysięcy złotych. Wartość udziałów, które mają zostać objęte przez Powiat Świdwiński w związku ze sprostowaniem wyceny majątku Powiatu przekazywanego do spółki Przyjazny Szpital w Połczynie Zdroju, wynosi 2.424.720,19 zł (słownie: dwa miliony czterysta dwadzieścia cztery tysiące siedemset dwadzieścia złotych 19/100).
Przedmiotem sprostowania wartości wniesionego majątku Powiatu Świdwińskiego są:
1)    nakłady inwestycyjne poniesione na modernizację budynku w formie utworzenia bloku operacyjnego, budynku wniesionego aportem w dniu 11.04.2019 roku w postaci przedsiębiorstwa wraz z innymi składnikami majątkowymi, zlokalizowanego przy                     ul. Szpitalna 5 w Połczynie – Zdroju na działce ewidencyjnej nr 57/13, o wartości 1.850.000,00 zł (słownie: jeden milion osiemset pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). Nakładów tych nie uwzględniono przy wycenie wnoszonego aportu. W wycenie obecnie prostowanej wartości aportu uwzględniono spłaconą w części przez Przyjazny Szpital                Sp. z o.o. w Połczynie Zdroju wartość nakładów inwestycyjnych oraz dokonane odpisy amortyzacyjne.
2)    wierzytelności Powiatu Świdwińskiego na dzień 11.04.2019 roku od Spółki, o wartości 574.720,19 zł (słownie: pięćset siedemdziesiąt cztery tysiące siedemset dwadzieścia złotych 19/100) w tym wierzytelności z tytułu czynszu dzierżawnego oraz odsetek za zwłokę          w spłacie wierzytelności.
Wymienione powyżej wartości składników majątku, wynikają z ksiąg rachunkowych Powiatu Świdwińskiego. Wskutek przeoczenia nie zostały uwzględnione w wartości wnoszonego aportem przedsiębiorstwa oraz w konsekwencji w wartości udziałów w kapitale zakładowym Spółki                   do objęcia przez Powiat Świdwiński, w zamian za wniesione aportem przedsiębiorstwo.
Mając na uwadze zapis § 5 zdanie 2 Uchwały Nr XXVI/125/09 Rady Powiatu w Świdwinie             z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji w spółkach z udziałem Powiatu Świdwińskiego, zgodnie                z którym ustalenie wartości wkładów niepieniężnych dokonane zostanie na podstawie oszacowania dokonanego przez właściwego rzeczoznawcę majątkowego, rzeczoznawca majątkowy pismem               z dnia 14 grudnia 2020 r. w uzupełnieniu wyceny wartości Szpitala w Połczynie – Zdroju, określonej w Operacie Szacunkowym Nr 2326 z dnia 14 grudnia 2018 r. potwierdził wartość wkładów niepieniężnych, których oszacowanie nie obejmowało, a które podlegają sprostowaniu             w trybie niniejszej uchwały.
Sprostowanie wartości wniesionego aportu urealni wartość udziałów Powiatu Świdwińskiego               w kapitale zakładowym spółki Przyjazny Szpital w Połczynie Zdroju Sp. z o.o. oraz wygasi wierzytelności Powiatu na dzień 11.04.2019 roku, za które Powiat obejmuje udziały w kapitale zakładowym Spółki.

Sporządził Roman Kozubek