Przejdź do treści

Prawo miejscowe

Informacje ogólne

Pomoc w sprawach

Organy

Prawo lokalne

Wydział Ochrony Środowiska

Informacje

Web Ewid

Serwis

Ochrona Danych Osobowych/RODO

Petycje

Powiatowy Program 2021-2023

271 KBPobierzPodgląd pliku

UCHWAŁA Nr XXIV/117/20
RADY POWIATU ŚWIDWIŃSKIEGO  
z dnia 17 grudnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia „Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Świdwińskim na lata 2021 - 2023”


    
 Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym                   (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 180 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.                             o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 821) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się „Powiatowy program rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Świdwińskim    na lata 2021-2023” w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  w Świdwinie.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.
UZASADNIENIEZgodni    e z przepisem art. 180 pkt 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, do zadań własnych powiatu należy opracowanie i realizacja 3-letnich powiatowych programów rozwoju pieczy zastępczej.
Uchwałą Nr XXXVIII/155/18 z dnia 25 stycznia 2018  r. Rada Powiatu w Świdwinie uchwaliła „Powiatowy program rozwoju pieczy zastępczej na lata 2018-2020”.
W związku z upływem okresu obowiązywania ww. Programu, należy uchwalić  „Powiatowy program rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Świdwińskim na lata 2021-2023”.


Sp. Paweł Drzewiecki