Przejdź do treści

Prawo miejscowe

Informacje ogólne

Pomoc w sprawach

Organy

Prawo lokalne

Wydział Ochrony Środowiska

Informacje

Web Ewid

Serwis

Ochrona Danych Osobowych/RODO

Petycje

UCHWAŁA  Nr XXIV/115/20
RADY POWIATU ŚWIDWIŃSKIEGO
z dnia 17 grudnia 2020 r.


w sprawie zmiany w składzie osobowym komisji Rady Powiatu
Na podstawie art. 17 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym             (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz § 31 Statutu Powiatu Świdwińskiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2018 r. poz.4604 z późn. zm.)  uchwala się, co następuje:


§ 1. Powołuje się Panią Helenę Lech do składu osobowego:

    Komisji Budżetu i Finansów
    Komisji Infrastruktury i Ochrony Środowiska


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
U Z A S A D N I E N I E
    Radna Helena Lech objęła mandat radnej Rady Powiatu Świdwińskiego w miejsce Pana Stefana Mycy, którego mandat wygasł.
W związku z powyższym niezbędne jest dokonanie stosownego uzupełnienia składu osobowego Komisji Rady.
    
    

Sporz. Marta Kozik