Przejdź do treści

Prawo miejscowe

Informacje ogólne

Pomoc w sprawach

Organy

Prawo lokalne

Wydział Ochrony Środowiska

Informacje

Web Ewid

Serwis

Ochrona Danych Osobowych/RODO

Petycje

zał. XXIV 114 20 Plan pracy RP na 2021r.

16.3 KBPobierzPodgląd pliku

UCHWAŁA  Nr  XXIV/114/20
RADY POWIATU ŚWIDWIŃSKIEGO
z dnia 17 grudnia 2020 r.


w sprawie uchwalenia planu pracy Rady na 2021 rok
    Na podstawie § 8 ust. 1 Statutu Powiatu Świdwińskiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopom. z 2018 r. poz. 4604 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:


§ 1. Ustala się plan pracy Rady Powiatu Świdwińskiego na 2021 r. stanowiący załącznik                   do uchwały.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
U Z A S A D N I E N I E
    Zgodnie ze Statutem Powiatu Świdwińskiego Rada działa zgodnie z uchwalonym planem pracy.
    W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.
Sporządziła: Marta Kozik