Przejdź do treści

Prawo miejscowe

Informacje ogólne

Pomoc w sprawach

Organy

Prawo lokalne

Wydział Ochrony Środowiska

Informacje

Web Ewid

Serwis

Ochrona Danych Osobowych/RODO

Petycje

Ogłoszenie dotyczące powołania lekarzy w skład Powiatowego Zespołu
do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Świdwinie:


Starosta Powiatu Świdwińskiego informuje, że poszukuje lekarza – członka składu orzekającego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
w Świdwinie.
Poszukiwany jest lekarz ze specjalizacją co najmniej pierwszego stopnia o specjalności:
- lekarz ortopeda,
- lekarz laryngolog,
- lekarz okulista.
1. Zadania lekarza w Zespole:
* weryfikacja złożonej dokumentacji medycznej w zakresie kompletności oraz konieczności jej uzupełnienia o niezbędne wyniki badań diagnostycznych oraz inne dokumenty związane ze stanem zdrowia osoby zainteresowanej, mogące mieć wpływ na ustalenie stopnia niepełnosprawności lub niepełnosprawności;
* udział w posiedzeniach składów orzekających Zespołu, przeprowadzanie badania  lekarskiego, wywiadu oraz zebranie materiału dowodowego dokumentującego stan zdrowia orzekanego i sporządzanie oceny stanu zdrowia;
* wydawanie na podstawie obowiązujących przepisów:
- orzeczeń o niepełnosprawność,
- orzeczeń o stopniu niepełnosprawności.
2. Warunkiem udziału lekarza – członka zespołu w posiedzeniach składów orzekających jest odbycie szkolenia organizowanego przez Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności w Szczecinie, zakończonego zdobyciem zaświadczenia uprawniającego do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.
Szkolenia odbywają się w Wojewódzkim Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Szczecinie i są bezpłatne.
3. Lekarz – członek składu orzekającego zatrudniony jest w Zespole na podstawie umowy
o dzieło. Przedmiotem umowy jest wydawanie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności lub niepełnosprawności, za które wykonawca otrzymuje zapłatę.
4. Składy orzekające z udziałem członków (lekarza, pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga bądź doradcy zawodowego) organizowane są w siedzibie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Świdwinie, przy ulicy Drawskiej 38,
w godzinach przedpołudniowych i popołudniowych, od poniedziałku do piątku oraz w soboty.
Szczegółowe informacje udzielane są w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności w Świdwinie, tel. 94 36 570 37 lub 531 728 419