Przejdź do treści

Prawo miejscowe

Informacje ogólne

Pomoc w sprawach

Organy

Prawo lokalne

Wydział Ochrony Środowiska

Informacje

Web Ewid

Serwis

Ochrona Danych Osobowych/RODO

Petycje

SIWZ

1.0 MBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

0.9 MBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 2 - Oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia

0.9 MBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku występowania powiązań osobowych lub kapitałowych

0.9 MBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 4 - Wykaz kadry dydaktycznej

0.9 MBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 5 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

93 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 6 - Projekt umowy

110 KBPobierzPodgląd pliku