Przejdź do treści

Prawo miejscowe

Informacje ogólne

Pomoc w sprawach

Organy

Prawo lokalne

Wydział Ochrony Środowiska

Informacje

Web Ewid

Serwis

Ochrona Danych Osobowych/RODO

Petycje

UCHWAŁA NR 58 / 157 / 20
ZARZĄDU POWIATU ŚWIDWIŃSKIEGO
z dnia 21 lipca 2020 roku

w sprawie wdrożenia procedury wewnętrznej dotyczącej obowiązku raportowania schematów podatkowych - MDR


Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020r. poz. 920) oraz na podstawie art. 86a – 86o ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019r. poz. 900), uchwała się co następuje:

§1. W celu zapewnienia poprawności wywiązywania się z obowiązków dotyczących raportowania schematów podatkowych w Powiecie Świdwińskim i w jego jednostkach organizacyjnych, ustala się procedury obowiązujące w tym zakresie, które stanowią załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§2. Procedury określone w niniejszej uchwale obejmują Starostwo Powiatowe oraz następujące jednostki organizacyjne Powiatu Świdwińskiego.
Lp.    Nazwa jednostki organizacyjnej    Adres siedziby jednostki budżetowe    NIP jednostki
1.    Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdwinie    ul. Koszalińska 12
78-320 Połczyn Zdrój    6721725038
2.    Dom Pomocy Społecznej w Krzecku    Krzecko 5,
78-314 Sławoborze    6721075474
3.    Dom Pomocy Społecznej w Modrzewcu    Modrzewiec 8
78 -331 Rąbino    6721028799
4.    Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Świdwinie    ul. Wojska Polskiego 27, 78 300 Świdwin    6722080804
5.    Zespół Szkół w Świdwinie    ul. Kościuszki 28,
78-300 Świdwin    6721804878
6.    Zespół Szkół Rolniczych CKZ
w Świdwinie    ul. Szczecińska 88,
78 -300 Świdwin    6721143224
7.    Zespół Szkół w Połczynie Zdroju    ul. St. Staszica 6,
78-320 Połczyn Zdrój
    6722047764
8.    Zespół Placówek Specjalnych w Sławoborzu    ul. Lepińska 3,
 78-314 Sławoborze    6722078463
9.    Zespół Placówek Oświatowych w Połczynie-Zdroju    ul. Grunwaldzka 33,
 78-320 Połczyn Zdrój    6722078859
10.    Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Połczynie Zdroju    ul. Jana Pawła II 4,
78 – 320 Połczyn Zdrój    6721187977
11.    Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Świdwinie    ul. Drawska 32,
78-300 Świdwin    6721825484
12.    Powiatowy Zarząd Dróg    ul. Podmiejska 18,
78 -300 Świdwin    6721728350

 §3. W Starostwie Powiatowym powołuje się Inspektora do spraw raportowania schematów podatkowych zwanego dalej „INSPEKTOREM”. Do zadań INSPEKTORA należy:
1)    Nadzór w zakresie przestrzegania procedury wewnętrznej oraz jej bieżącej aktualizacji;
2)    analizowanie zgłoszeń przekazanych przez pracowników Starostwa Powiatowego oraz jednostek organizacyjnych dotyczących potencjalnych schematów podatkowych;
3)    zgłaszanie w imieniu Powiatu Świdwińskiego MDR-1 oraz MDR-3 w ustawowych terminach do Krajowej Administracji Skarbowej;
4)    współpraca z promotorami w zakresie obowiązku raportowania schematów podatkowych.

§4. Dyrektorów i kierowników Starostwa Powiatowego oraz jednostek budżetowych (wymienionych w §2) zobowiązuje się do:
1)    nadzorowania prawidłowego przestrzegania procedury wewnętrznej stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
2)    zgłaszanie Inspektorowi czynności mogących podlegać raportowaniu do Krajowej Administracji Skarbowej zgodnie z ww. procedurą.
 
§5.Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Staroście oraz kierownikom jednostek organizacyjnych. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Skarbnikowi Powiatu.

§6.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.