Przejdź do treści

Prawo miejscowe

Informacje ogólne

Pomoc w sprawach

Organy

Prawo lokalne

Wydział Ochrony Środowiska

Informacje

Web Ewid

Serwis

Ochrona Danych Osobowych/RODO

Petycje

UCHWAŁA NR 58 / 158 / 20
ZARZĄDU POWIATU ŚWIDWIŃSKIEGO
z dnia 21 lipca 2020 r.

w sprawie  zmian budżetu w toku jego wykonywaniaNa podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych                               (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody  budżetu powiatu na 2020 r.  o kwotę                 35.482 zł
( wg załącznika  Nr 1. )
2. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu na 2020 r.  o kwotę                     75.482 zł
3. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu na 2020 r. o kwotę             40.000 zł
     ( wg załącznika  Nr 2. )
4. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków wg załącznika Nr 3.

§ 2. Po dokonanych zmianach budżet powiatu na 2020 rok  zamyka się:

1. Dochodami w wysokości:                               85.443.583 zł
 z tego: dochody majątkowe                   8.126.695 zł,
 dochody bieżące                     77.316.888 zł,
 w tym:
1) dochody na zadania zlecone                                7.986.320 zł;   
2) dochody związane z realizacją zadań na podstawie 
porozumień z organami administracji rządowej                                     56.300 zł;
3) dochody na zadania realizowane w drodze porozumień ( umów) z jst         11.500 zł;
4) dochody związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki komunalnej          130.000 zł,
 

2. Wydatkami w wysokości :                                       84.283.583 zł   
z tego:  wydatki majątkowe                13.478.962 zł,
wydatki bieżące                          70.804.621 zł,
w tym:
1) wydatki na zadania zlecone                                        7.986.320 zł;
2) wydatki związane z realizacją zadań na podstawie 
porozumień z organami administracji rządowej                     56.300 zł;
3) wydatki na zadania realizowane w drodze umów
lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego                         21.405 zł;
4) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki komunalnej           130.000 zł;


3. Nadwyżką budżetową  w wysokości                               1.160.000 zł

4. przychodami w kwocie                                      1.160.000 zł
    1) wolne środki z lat ubiegłych              1.160.000 zł

5. rozchodami w kwocie                              2.320.000 zł
   1) spłata kredytów                      2.320.000 zł  
  


§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i stanowi podstawę do zmiany planu    finansowego.


§ 4.Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa  Zachodniopomorskiego oraz BIP Powiatu Świdwińskiego.

Sporządził:
Anna Buniak