Przejdź do treści

Prawo miejscowe

Informacje ogólne

Pomoc w sprawach

Organy

Prawo lokalne

Wydział Ochrony Środowiska

Informacje

Web Ewid

Serwis

Ochrona Danych Osobowych/RODO

Petycje

Załącznik 1

38 KBPobierzPodgląd pliku

UCHWAŁA  Nr XVIII/94/20
RADY POWIATU ŚWIDWIŃSKIEGO
z dnia 25 czerwca 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Świdwińskiego na 2020 rokNa podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 05 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym          (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 920 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.)  uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIV/66/19 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu   Świdwińskiego  na 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:
1.Zwiększa się dochody budżetu powiatu na 2020 r. o kwotę                111.078 zł
2. Zmniejsza się  dochody  budżetu powiatu na 2020 r. o kwotę                787.071 zł   
    ( wg załącznika Nr 1 );   
3. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu na 2020 rok o kwotę                 803.386 zł
4. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu na 2020 r. o kwotę                 1.016.379 zł
    ( wg załącznika Nr 2 i Nr 2a );
5. Dokonuje się zmiany przychodów i rozchodów budżetu,
    w brzmieniu  wg załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały;
6. Dokonuje się zmiany zadań inwestycyjne do realizacji             
    w 2020 roku, w brzmieniu wg załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Po dokonanych zmianach budżet powiatu na 2020 rok zamyka się:
1. Dochodami w wysokości                             85.067.793 zł
    z tego: dochody majątkowe          8.126.695 zł
       dochody bieżące                  76.941.098 zł
    w tym: - dochody na zadania z zakresu administracji  rządowej              7.678.976 zł
                - dochody związane z realizacją zadań na podstawie
                  porozumień z administracją rządową                      56.300 zł
        - dochody związane z realizacją zadań na podstawie
                  porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego               11.500 zł  
                - dochody związane z realizacją zadań z zakresu
                  gospodarki komunalnej                             130.000 zł          
                                                       
2. Wydatkami w wysokości                              83.907.793 zł
    z tego:  wydatki majątkowe                13.380.500 zł
             wydatki bieżące                   70.527.293 zł
    w tym: - wydatki  na zadania z zakresu administracji  rządowej             7.678.976 zł
                - wydatki związane z realizacją zadań na podstawie
                  porozumień z organami  administracji  rządowej             56.300 zł
                - wydatki  na zadania realizowane na podstawie
          porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego                     21.405 zł
                - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu
          gospodarki komunalnej                                   130.000 zł
       
3. Nadwyżką budżetową w wysokości                             1.160.000 zł.4. Przychodami w kwocie                              1.160.000 zł ; 
1) wolne środki z lat ubiegłych                  1.160.000 zł,


5. Rozchodami w kwocie                      2.320.000 zł;
1) spłata kredytów                          2.320.000 zł,

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Świdwińskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz BIP  Powiatu Świdwińskiego.

Uzasadnienie
Zmniejszenie dochodów o kwotę ( per saldo ) 675.993  zł nastąpiło  w wyniku:
1.    Zmniejszenia dochodów z tytułu rozliczenia ostatecznej kwoty oświatowej subwencji ogólnej należnej powiatowi na 2020 rok o kwotę 223.561 zł oraz planowanych wpływów dla powiatu z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2020 w wysokości 3.044 zł oraz w związku z informacją Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego o braku środków finansowych na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja sal do praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół Rolniczych CKZ w Świdwinie” w wysokości 560.466 zł;
2.    Zwiększenia dochodów z tytułu zwiększenia dochodów własnych w jednostce Dom Pomocy Społecznej w Modrzewcu w kwocie 101.000 zł oraz Centrum Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Świdwinie w kwocie 10.078 zł.

Zmniejszenie wydatków budżetowych o kwotę (per saldo) 212.993 zł nastąpiło w wyniku:
1.    Zmniejszenia planowanych wydatków w związku z nie otrzymaniem dofinansowania na realizację zadania pn. „Modernizacja sal do praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół Rolniczych CKZ w Świdwinie” w wysokości 659.372 zł, zmniejszonymi wydatkami w rozdziale starostwa powiatowe w kwocie 3.044 zł oraz zmniejszenie wydatków w jednostkach oświatowych w wyniku rozliczenia należnej oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 353.963 zł;
2.    Zwiększenia planowanych wydatków w wyniku rozliczenia należnej oświatowej subwencji ogólnej należnej na rok 2020 w wysokości 513.634 zł, zabezpieczenia środków na wykonanie dokumentacji inwestycyjnych i projektowych w kwocie 113.674 zł, zwiększenie wydatków w kwocie 65.000 zł na wykonanie dojazdu do obiektu szpitala, a także w wyniku zwiększenia dochodów własnych w wysokości 111.078 zł.

W wyniku dokonanych zmian, planowana nadwyżka budżetowa roku 2020 wynosi 1.160.000 zł. Zmianie uległy również przychody z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych o kwotę 463.000 zł.Sporządził:
Anna Buniak