Przejdź do treści

Prawo miejscowe

Informacje ogólne

Pomoc w sprawach

Organy

Prawo lokalne

Wydział Ochrony Środowiska

Informacje

Web Ewid

Serwis

Ochrona Danych Osobowych/RODO

Petycje

Załącznik do uchwały

36 KBPobierzPodgląd pliku

UCHWAŁ Nr XVIII/93/20
RADY POWIATU  ŚWIDWIŃSKIEGO                                                                                                      z dnia 25 czerwca 2020 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/196/14 Rady Powiatu w  Świdwinie  z dnia  25 września 2014 roku o utworzeniu Centrum  Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w ŚwidwinieNa podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3a oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.                         o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 11 ust. 2 oraz art. 12 ust. 2 ustawy                 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Traci moc statut Centrum  Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Świdwinie nadany                  w brzmieniu jak w Załączniku do Uchwały Nr XL/196/14 Rady Powiatu w  Świdwinie z dnia                   25 września 2014 roku o utworzeniu Centrum  Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych                        w Świdwinie i otrzymuje brzmienie jak w Załączniku do niniejszej Uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Świdwińskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
Powiat wykonuje zadania w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Centrum  Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Świdwinie jest jednostką budżetową                 Powiatu Świdwińskiego. Centrum zapewnia wspólną obsługę ekonomiczno –  administracyjną              i organizacyjną placówkom opiekuńczo – wychowawczym prowadzonym przez Powiat Świdwiński i działa na podstawie statutu.
Zmiana statutu Centrum następuje w związku z likwidacją Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej           „Nasze dzieci” w Świdwinie przy ul. Wojska Polskiego 27a. i jest dokonywana w trybie właściwym do nadania statutu.
Do dnia likwidacji Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Nasze dzieci” w Świdwinie, jednym             z przedmiotów działalności Centrum była obsługa ekonomiczno –  administracyjna i organizacyjna zlikwidowanej Placówki.

Sporządził Roman Kozubek