Przejdź do treści

Prawo miejscowe

Informacje ogólne

Pomoc w sprawach

Organy

Prawo lokalne

Wydział Ochrony Środowiska

Informacje

Web Ewid

Serwis

Ochrona Danych Osobowych/RODO

Petycje

zał do XVIII 91 20 statut Branżowej II Stopnia 2020 (004)

203 KBPobierz

Załącznik nr 1

17.4 KBPobierz

UCHWAŁA Nr  XVIII/91/20
RADY POWIATU ŚWIDWIŃSKIEGO
z dnia 25 czerwca 2020 r.

w sprawie założenia Branżowej Szkoły II Stopnia, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego im. Stefana Żeromskiego w Świdwinie, przy ul. Szczecińskiej 88
Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. i ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 173 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 60 ze zm.) oraz art. 8 ust. 2 pkt 1 i ust. 16, art. 88 ust. 1 i ust. 7, w związku z art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 910) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Z dniem 1 września 2020 r. zakłada się dwuletnią Branżową Szkołę II Stopnia.
2. Akt założycielski Branżowej Szkoły II Stopnia stanowi załącznik nr 1.
§ 2. Z dniem 1 września 2020 r. włącza się Branżową Szkołę II Stopnia w skład Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego im. Stefana Żeromskiego w Świdwinie, przy ul. Szczecińskiej 88.
§ 3. Branżowej Szkole II Stopnia, nadaje się pierwszy statut stanowiący załącznik nr 2.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Świdwińskiego.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
    Utworzenie Branżowej Szkoły II Stopnia w Zespole Szkół Rolniczych CKZ im. Stefana Żeromskiego w Świdwinie, jest odpowiedzią na złożony przez Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych CKZ im. Stefana Żeromskiego w Świdwinie, wniosek o utworzenie ww. Szkoły.
W roku 2020 branżowe szkoły I stopnia ukończą pierwsi absolwenci. Założenie z dniem 1 września 2020 r. dwuletniej branżowej szkoły II stopnia zapewni drożność kształcenia zawodowego w systemie szkolnym.
Branżowa Szkołą II stopnia umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika, a także umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości.

Do wyłącznej właściwości rady powiatu należy m.in. podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych powiatu dot. tworzenia, przekształcania i likwidacji jednostek organizacyjnych oraz wyposażanie ich w majątek – art. 12 pkt 8 lit. i ustaw z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 920 ze zm.).
    W myśl przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 910, ze  zm.), jednostka samorządu terytorialnego może zakładać i prowadzić wyłącznie szkoły i placówki publiczne, do wyłącznej kompetencji rady należy przyjęcie aktu założycielskiego i uchwalenie pierwszego statutu.


W związku z powyższym przyjęcie niniejszej uchwały należy uznać za zasadne.

sporz. K.Kaunecka