Przejdź do treści

Prawo miejscowe

Informacje ogólne

Pomoc w sprawach

Organy

Prawo lokalne

Wydział Ochrony Środowiska

Informacje

Web Ewid

Serwis

Ochrona Danych Osobowych/RODO

Petycje

UCHWAŁA Nr XVIII/90/20
RADY POWIATU ŚWIDWIŃSKIEGO
z dnia 25 czerwca 2020 r.

w sprawie  likwidacji Wieczorowego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych
 w Zespole Szkół w Połczynie-Zdroju
    Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. i oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 89 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910) uchwala się, co następuje:


§ 1. Z dniem 31 sierpnia 2020 r. likwiduje się Wieczorowe Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych wchodzące w skład Zespołu Szkół w Połczynie – Zdroju.  


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Świdwińskiego.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.UZASADNIENIE    Zgodnie z art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 910), szkoła publiczna,  może być zlikwidowana z końcem roku szkolnego przez organ prowadzący szkołę, po zapewnieniu przez ten organ uczniom możliwości kontynuowania nauki w innej szkole publicznej tego samego typu, a także kształcącej w tym samym lub zbliżonym zawodzie. Organ prowadzący jest obowiązany, co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji, zawiadomić o zamiarze likwidacji szkoły: rodziców uczniów, a w przypadku uczniów pełnoletnich - tych uczniów, właściwego kuratora oświaty oraz organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego właściwej do prowadzenia szkół danego typu.

    Powiat Świdwiński wypełnił dyspozycje zawarte w art. 89 ww. ustawy.

    W dniu 30 stycznia 2020 r. Rada Powiatu Świdwińskiego, podjęła uchwałę Nr XV/74/20 w sprawie zamiaru likwidacji Wieczorowego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół w Połczynie – Zdroju. O uchwale został zawiadomiony organ wykonawczy – Zarząd Powiatu Świdwińskiego.

    Zachodniopomorski Kurator Oświaty, pismem nr WWEAS-DK.542.7.2020.MS z dnia 6 marca 2020 r. wyraził pozytywną opinię w sprawie zamiaru likwidacji Wieczorowego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Połczynie-Zdroju.

    Do Wieczorowego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół w Połczynie-Zdroju, od lat nie prowadzi się naboru słuchaczy, a ostatni odbył się na rok szkolny 2009/2010. Ze względu na brak słuchaczy nie zachodzi konieczność powiadomienia ich o zamiarze likwidacji ww szkoły. Likwidacja Wieczorowego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Połczynie-Zdroju nie spowoduje zmian w strukturze zatrudnienia nauczycieli.
Uchwała nie wywołuje skutków społecznych i finansowych.
W związku z powyższym przyjęcie niniejszej uchwały należy uznać za zasadne.

sporz. K.Kaunecka