Przejdź do treści

Prawo miejscowe

Informacje ogólne

Pomoc w sprawach

Organy

Prawo lokalne

Wydział Ochrony Środowiska

Informacje

Web Ewid

Serwis

Ochrona Danych Osobowych/RODO

Petycje

UCHWAŁA NR XVII/84/20
RADY POWIATU ŚWIDWIŃSKIEGO
z dnia 28 maja 2020 r.


w sprawie powołania Skarbnika Powiatu Świdwińskiego


Na podstawie art. 12 pkt 3 oraz art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920 ze zm.), na wniosek Starosty Świdwińskiego uchwala się, co następuje:

§ 1. Powołuje się Panią Annę Buniak na stanowisko Skarbnika Powiatu Świdwińskiego z dniem 1 czerwca 2020 r.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Świdwińskiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z przepisem art. 12 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920 ze zm.) do wyłącznej właściwości rady powiatu należy powoływanie i odwoływanie, na wniosek starosty skarbnika powiatu, będącego głównym księgowym budżetu powiatu. Z kolei przepis art. 37 ust. 1 tej ustawy stanowi, iż rada powiatu powołuje i odwołuje skarbnika powiatu na wniosek starosty. Przepisy ustawy o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282, ze zm.) przewidują, iż skarbnik powiatu zatrudniony jest na podstawie powołania.
Z uwagi na odwołanie Pani Lucyny Miętek ze stanowiska skarbnika Powiatu Świdwińskiego, uzasadnione jest powołanie nowego skarbnika Powiatu od dnia 1 czerwca 2020 r. Pani Anna Buniak posiada wymagane kwalifikacje niezbędne do pełnienia funkcji skarbnika. W związku z tym może ona zostać powołana na stanowisko skarbnika Powiatu Świdwińskiego.
Zgodnie z przepisem art. 7 pkt 3 ustawy o pracownikach samorządowych, czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec skarbnika powiatu wykonuje Starostwa. Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.


Sporządziła: Anna Kocur - Zychowicz