Przejdź do treści

Prawo miejscowe

Informacje ogólne

Pomoc w sprawach

Organy

Prawo lokalne

Wydział Ochrony Środowiska

Informacje

Web Ewid

Serwis

Ochrona Danych Osobowych/RODO

Petycje

Zmiany w budżecie

17.8 KBPobierzUCHWAŁA NR 48 / 130 / 20
ZARZĄDU POWIATU ŚWIDWIŃSKIEGO    
z dnia   31. 03. 2020 r.

w sprawie  zmian budżetu w toku jego wykonywania .Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:


§ 1. 1. Zwiększa się dochody  budżetu powiatu na 2020 r.  o kwotę        24.000 zł
( wg załącznika  Nr 1. )
2. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu na 2020 r.  o kwotę                 98.800 zł
3. Zmniejsz się wydatki budżetu powiatu na 2020 r. o kwotę                   74.800 zł
     ( wg załącznika  Nr 2. )
4. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków wg załącznika Nr 3.


§ 2. Po dokonanych zmianach budżet powiatu na 2020 rok  zamyka się:

1. Dochodami w wysokości:                                                            85.295.892 zł
 z tego: dochody majątkowe                                                             8.687.161 zł,
 dochody bieżące                                                                             76.608.731 zł,
 w tym:
1) dochody na zadania zlecone                                                         7.544.148 zł; 
2) dochody związane z realizacją zadań na podstawie  
porozumień z organami administracji rządowej                                     56.300 zł ;
3) dochody na zadania realizowane w drodze porozumień ( umów) z jst  5.500 zł ;
4) dochody związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki komunalnej                                                                                                                      130.000 zł,
 

2. Wydatkami w wysokości :                                                          83.672.892 zł  
z tego:  wydatki majątkowe                                                           13.858.311 zł,
wydatki bieżące                                                                               69.814.581 zł,
w tym:
1) wydatki na zadania zlecone                                                           7.544.148 zł;
2) wydatki związane z realizacją zadań na podstawie  
porozumień z organami administracji rządowej                                       56.300 zł;
3) wydatki na zadania realizowane w drodze umów
lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego               21.405 zł;
4) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki komunalnej                                                                                                                     130.000 zł;


3. Nadwyżką budżetową  w wysokości                                              1.623.000 zł

4. przychodami w kwocie                                                                      697.000 zł
    1) wolne środki z lat ubiegłych                                                          697.000 zł

5. rozchodami w kwocie                                                                     2.320.000 zł
   1) spłata kredytów                                                                         2.320.000 zł   


§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i stanowi podstawę do zmiany planu    finansowego.


§ 4.Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa  Zachodniopomorskiego oraz BIP Powiatu Świdwińskiego.