Przejdź do treści

Prawo miejscowe

Informacje ogólne

Pomoc w sprawach

Organy

Prawo lokalne

Wydział Ochrony Środowiska

Informacje

Web Ewid

Serwis

Ochrona Danych Osobowych/RODO

PetycjeUchwała Nr  47 / 126  / 20
Zarządu Powiatu  Świdwińskiego
z dnia 17 marca 2020 roku


w sprawie  sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2019 rok


Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U z 2019 r. poz.869 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zarząd Powiatu Świdwińskiego   przyjmuje sprawozdanie roczne :
   1.  z wykonania budżetu powiatu, które zamyka się:
       dochodami w kwocie                                                           73.395.538,54 zł,
       z tego:
       dochody majątkowe                                                             1.623.156,73 zł
       dochody bieżące                                                                 71.772.381,81 zł  
  w tym:
  - dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej   7.434.443,05 zł
  - dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień
    z organami administracji rządowej                                                  55.200,00 zł
        - dochody na zadnia realizowane na podstawie porozumień
          między jednostkami samorządy terytorialnego                        25.500,00 zł  

      wydatkami w kwocie                                                           71.460.309,19 zł,
       z tego:
       wydatki majątkowe                                                               5.583.050,28 zł
       wydatki bieżące                                                                  65.877.258,91 zł
 w tym:
  - wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej    7.434.443,05 zł
  - wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień
    z organami administracji rządowej                                                 55.200,00 zł
  - wydatki na zadania realizowane na podstawie                    
    porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego            18.970,00 zł

      nadwyżką  budżetową  w kwocie                                           1.935.229,35 zł .

   2. informację o stanie mienia  Powiatu Świdwińskiego.

§ 2. Sprawozdanie przedstawia się Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.