Przejdź do treści

Prawo miejscowe

Informacje ogólne

Pomoc w sprawach

Organy

Prawo lokalne

Informacje

Web Ewid

Serwis

Ochrona Danych Osobowych/RODO

Petycje

Zmiany w budżecie

22 KBPobierz


UCHWAŁA NR 47 / 127 / 20
ZARZĄDU POWIATU ŚWIDWIŃSKIEGO    
z dnia 17.03..2020 r

w sprawie zmian budżetu w toku jego wykonywania .


Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:


§ 1. 1. Zwiększa się dochody  budżetu powiatu na 2020 r.  o kwotę       241.240 zł
( wg załącznika  Nr 1. )
2. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu na 2020 o kwotę                    241.240 zł
     ( wg załącznika  Nr 2. )
4. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków wg załącznika Nr 3.


§ 2. Po dokonanych zmianach budżet powiatu na 2020 rok  zamyka się:

1. Dochodami w wysokości:                                                            85.271.892 zł
 z tego: dochody majątkowe                                                            8.687.161 zł,
 dochody bieżące                                                                            76.584.731 zł,
 w tym:
1) dochody na zadania zlecone                                                         7.520.148 zł; 
2) dochody związane z realizacją zadań na podstawie  
porozumień z organami administracji rządowej                                      56.300 zł ;
3) dochody na zadania realizowane w drodze porozumień ( umów) z jst   5.500 zł ;
4) dochody związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki komunalnej                                                                                                                        130.000 zł,
 

2. Wydatkami w wysokości :                                                           83.648.892 zł 
z tego:  wydatki majątkowe                                                            13.858.311 zł,
wydatki bieżące                                                                               69.790.581 zł,
w tym:
1) wydatki na zadania zlecone                                                           7.520.148 zł;
2) wydatki związane z realizacją zadań na podstawie  
porozumień z organami administracji rządowej                                       56.300 zł;
3) wydatki na zadania realizowane w drodze umów
lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego               21.405 zł;
4) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki komunalnej                                                                                                                           130.000 zł;


3. Nadwyżką budżetową  w wysokości                                              1.623.000 zł

4. przychodami w kwocie                                                                      697.000 zł
    1) wolne środki z lat ubiegłych                                                           697.000 zł

5. rozchodami w kwocie                                                                     2.320.000 zł
   1) spłata kredytów                                                                          2.320.000 zł
   


§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i stanowi podstawę do zmiany planu finansowego.


§ 4.Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz BIP Powiatu Świdwińskiego.