Przejdź do treści

Prawo miejscowe

Informacje ogólne

Pomoc w sprawach

Organy

Prawo lokalne

Wydział Ochrony Środowiska

Informacje

Web Ewid

Serwis

Ochrona Danych Osobowych/RODO

Petycje

Oferta-MSZS

120 KBPobierz

Informacja o ofercie na stronę-MSZS

17.0 KBPobierz

 OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO


W dniu 2 marca 2020 r. do Starostwa Powiatowego w Świdwinie wpłynęła oferta złożona przez Miejski Szkolny Związek Sportowy w Świdwinie; ul. Kombatantów Polskich 6; 78-300 Świdwin, na realizację zadania publicznego  pn. „Organizacja Powiatowych Zawodów Sportowych dla uczniów ze szkół podstawowych, szkół ponadgimnazjalnych                   i szkół ponadpodstawowych, zgodnych z kalendarzem Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego w Szczecinie”.
Informuje się, że zgodnie z art. 19a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku                 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.), w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od daty wpłynięcia, ofertę zamieszcza się             w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Świdwinie oraz na stronie internetowej www.powiatswidwinski.pl.
Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w ww. sposób, może  zgłosić uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać  pisemnie na załączonym formularzu do dnia 16 marca 2020 r. na adres: Starostwo Powiatowe, ul. Mieszka I 16, 78-300 Świdwin (decyduje data wpływu do urzędu).

Załączniki:
- oferta
- formularz z uwagami