Przejdź do treści

Prawo miejscowe

Informacje ogólne

Pomoc w sprawach

Organy

Prawo lokalne

Informacje

Web Ewid

Serwis

Ochrona Danych Osobowych/RODO

Petycje

Załącznik nr 1

50 KBPobierz

Uchwała nr 46/125/20
Zarządu Powiatu Świdwińskiego
z dnia 25 lutego 2020 r.

w sprawie upoważnienia Starosty Świdwińskiego do reprezentowania Powiatu Świdwińskiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki działającej pod firmą Przyjazny Szpital w Połczynie Zdroju Sp. z o.o. z  siedzibą w Połczynie – Zdroju

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.) i § 11 ust. 2 lit. a oraz lit. b Umowy Spółki  (t.j. z dnia 5.04.2019 r.)


ZARZĄD POWIATU ŚWIDWIŃSKIEGO uchwala, co następuje:


§ 1. Upoważnia się Starostę Świdwińskiego Pana Mirosława Majkę – zwanego dalej pełnomocnikiem – do reprezentowania Powiatu Świdwińskiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki działającej pod firmą Przyjazny Szpital w Połczynie Zdroju Sp. z o.o. z siedzibą w Połczynie - Zdroju i zobowiązuje się do wykonywania prawa głosu w sprawie:
1) uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki działającej pod firmą Przyjazny Szpital w Połczynie Zdroju Sp. z o.o. z  siedzibą w Połczynie - Zdroju w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego, zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały - głosować „za”.
§ 2. W przypadku włączenia pod obrady innych spraw niż określone w § 1, decyzje o sposobie głosowania pełnomocnik podejmuje samodzielnie.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Świdwińskiemu.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Sporz. Roman Kozubek