Przejdź do treści

Prawo miejscowe

Informacje ogólne

Pomoc w sprawach

Organy

Prawo lokalne

Informacje

Web Ewid

Serwis

Ochrona Danych Osobowych/RODO

Petycje

Uchwała Nr 46/123/20
Zarządu Powiatu Świdwińskiego
z dnia 25 lutego 2020 r.
    
w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w 2020 roku.


     Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm) oraz art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm) uchwala się, co następuje:
§1. Powołuje się komisję konkursową do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ogłoszonego uchwałą Nr 45/120/20 Zarządu Powiatu Świdwińskiego z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w 2020 roku oraz naboru kandydatów do składu komisji opiniującej oferty w konkursie, w składzie:
1. Franciszek Radziusz – członek Zarządu Powiatu Świdwińskiego,
2. Katarzyna Piskorz – inspektor w Wydziale Spraw Społeczno-Oświatowych Starostwa Powiatowego w Świdwinie,
3. Anna Bogdziun – pomoc administracyjna w Wydziale Spraw Społeczno-Oświatowych Starostwa Powiatowego w Świdwinie,
4. Justyna Małolepszy - stanowisko pracy do spraw Zamówień Publicznych i Inwestycji Starostwa Powiatowego w Świdwinie.
§2. Do zadań komisji należy:
1. Analiza i opiniowanie złożonych ofert w oparciu o kryteria określone w ogłoszeniu otwartego konkursu i zgodnie z „Programem współpracy Powiatu Świdwińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2020 roku”.
2. Przedłożenie Zarządowi Powiatu opinii o złożonych ofertach.
§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UZASADNIENIE


Zgodnie  z art. 15 ust. 2a ustawy o ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organ administracji publicznej ogłaszający otwarty konkurs ofert powołuje komisję konkursową w celu opiniowania złożonych ofert. Żadna organizacja pozarządowa oraz podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, nie zgłosił kandydata do oceny ofert złożonych w przedmiotowym konkursie. Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.