Przejdź do treści

Prawo miejscowe

Informacje ogólne

Pomoc w sprawach

Organy

Prawo lokalne

Informacje

Web Ewid

Serwis

Ochrona Danych Osobowych/RODO

Petycje

Rozstrzygnięcie konkursu

87 KBPobierz

 
Uchwała Nr 45/119/20
Zarządu Powiatu Świdwińskiego
z dnia 11 lutego 2020 r.

w sprawie   udzielenia organizacjom pozarządowym dotacji na realizację
zadań publicznych w 2020 r.


Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.), art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.), w związku z „Programem współpracy Powiatu Świdwińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2020 r.”, Zarząd Powiatu Świdwińskiego uchwala, co następuje:

§ 1.1. Z budżetu Powiatu Świdwińskiego udziela się dotacji na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, w kwocie 33.400,00 zł (słownie:
trzydzieści trzy tysiące czterysta złotych 00/100).    
  2. Z budżetu Powiatu Świdwińskiego udziela się dotacji na realizację zadań publicznych              
  w zakresie turystyki i krajoznawstwa, w kwocie 5.500,00 zł (słownie: pięć tysięcy pięćset
  złotych 00/100).
  3. Z budżetu Powiatu Świdwińskiego udziela się dotacji na realizację zadań publicznych                    
  w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w kwocie
  2.500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100).
  4. Dotacji udziela się organizacjom pozarządowym zgodnie z wykazem stanowiącym
  załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.  Środki finansowe na realizację uchwały znajdują pokrycie w budżecie Powiatu  
Świdwińskiego.

§ 3.  Z podmiotami wymienionymi w załączniku do uchwały, którym przyznano dotację zostanie zawarta umowa, określająca zakres i warunki realizacji zadania publicznego.

§ 4.  Wykonanie uchwały powierza się Wydziałowi Spraw Społeczno – Oświatowych Starostwa Powiatowego w Świdwinie.


§ 5.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

    


    UZASADNIENIE


W odpowiedzi na ogłoszony przez Zarząd Powiatu Świdwińskiego dnia 30 grudnia 2019 r. otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r. zostało złożonych 19 ofert.
Komisja konkursowa powołana uchwałą Nr 44/115/20 Zarządu Powiatu Świdwińskiego,  w dniu 4 lutego 2020 r. dokonała oceny ofert i zarekomendowała 16 ofert do udzielenia dotacji, w tym: 13 ofert z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, 2 oferty z zakresu turystyki i krajoznawstwa oraz 1 ofertę z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury  i dziedzictwa narodowego.
Sporządził:
B. Kaczmarczyk