Przejdź do treści

Prawo miejscowe

Informacje ogólne

Pomoc w sprawach

Organy

Prawo lokalne

Wydział Ochrony Środowiska

Informacje

Web Ewid

Serwis

Ochrona Danych Osobowych/RODO

Petycje

Kontrole Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Świdwinie,  przeprowadzone w roku 2013
1.    Kontrola stanu zatrudnienia pracowników administracji i obsługi w szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach oświatowych Powiatu.  
Kontrola odbyła się w dniu 18 stycznia 2013 r.
Zalecenia pokontrolne: bez uwag

2.    Kontrola w zakresie:
     ustalenie toku wpływu dokumentacji pokontrolnej;
    wyjaśnienia Starostwa Powiatowego na temat zastrzeżeń wskazanych przez kontrolujących;
    uznane i nieuznane, przez Urząd Marszałkowski, wyjaśnienia Starostwa;
    analiza odpowiedzi udzielonych Staroście przez pracownika – koordynatora projektu „Budowa sal praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych                     im. Wł. Broniewskiego w Świdwinie” w kontekście uchybień w stosowaniu ustawy Prawo zamówień publicznych.
Kontrola odbyła się w dniach:  22, 25 kwietnia i 6 maja 2013 r.
    Zalecenia pokontrolne: w zakresie naruszeń przepisów Prawa o zamówieniach publicznych z treści wyników kontroli Urzędu Marszałkowskiego oraz audytu wewnętrznego, wynika kompetencyjna odpowiedzialność koordynatora projektu.

3.    Kontrola sprawowania pieczy zastępczej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdwinie
Kontrola odbyła się w dniach: 6 i 13 sierpnia 2013 r.
Zalecenia pokontrolne: Komisja nie wnosi uwag w zakresie procedur przyznawania dotacji na rozpoczęcie działalności. Zasugerowano, żeby w pismach do Wnioskodawców, których wnioski nie spełniały wymogów podawać rozszerzoną przyczynę nie kwalifikowania się wniosku do rozpatrzenia.
4.    Kontrola w zakresie: Rozpatrzenie pisma pana … z dnia 30 lipca 2013 r.
w sprawie postępowania i decyzji dyrektora PCPR.
Kontrola odbyła się w dniu 4 września 2013 r.
 Zalecenia pokontrolne: Zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej wyjaśniając okoliczności    związane ze skargą ustalił, że odmowa przyznania dofinansowania do uczestnictwa
 w turnusie rehabilitacyjnym została podyktowana tylko i wyłącznie brakiem środków  finansowych PFRON. Pan … pismem z dnia 5 września 2013 r. cofnął swoją skargę  
z dnia 30 lipca 2013 r., która wpłynęła do Starostwa Powiatowego w Świdwinie
w  dniu 13 sierpnia 2013 r.
5.    Kontrola w zakresie prawidłowości planowania i gospodarowania środkami funduszu płac i szkolenia pracowników Starostwa Powiatowego.
Kontrola odbyła się w dniu 12 września 2013 r.
Zalecenia pokontrolne: bez uwag.

6.    Kontrola:  Ocena nadzoru nad majątkiem trwałym w Powiatowym Zarządzie Dróg.
Kontrola odbyła się w dniu 10 października 2013 r.
Zalecenia pokontrolne: bez uwag.
7.    Kontrola:  Kontrola realizacji zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym
w Świdwinie.
Kontrola odbyła się w dniu 10 października 2013 r.
Zalecenia pokontrolne: Na podstawie analizy dokumentacji ujętej w protokole można określić iż postępowania prowadzone były prawidłowo (oprócz przetargu nieograniczonego na zadanie „zmiana układu 1962 na 2000” – nieprawidłowości opisane w pkt. 3 protokołu). Zastrzeżenia może budzić fakt, że nie zawsze stosowano się do wzorów dokumentów opracowanych w Regulaminie zamówień publicznych , co nie miało istotnego wpływu na udzielenie zamówienia. Nie wszyscy pracownicy konsultowali się ze stanowiskiem ds. zamówień publicznych przed uruchomieniem procedur – z pewnością uniknęło by się drobnych błędów. Zespół kontrolny po rozmowie z pracownikami na stanowisku  ds. zamówień publicznych jest przekonany, że po  wprowadzeniu nowego regulaminu nieścisłości na tym obszarze zostaną wyeliminowane.