Przejdź do treści

Prawo miejscowe

Informacje ogólne

Pomoc w sprawach

Organy

Prawo lokalne

Wydział Ochrony Środowiska

Informacje

Web Ewid

Serwis

Ochrona Danych Osobowych/RODO

Petycje

Kontrole Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Świdwinie, przeprowadzone w roku 2012
1.    Kontrola realizacji „Programu Współpracy Powiatu Świdwińskiego z organizacjami  pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego na rok 2011”.
Kontrola odbyła się w dniu 13 lutego  2012 r.
Zalecenia pokontrolne: bez uwag

2.    Kontrola realizacja zadań w Domu Pomocy Społecznej w Krzecku w zakresie przechowywania depozytów oraz inwentarza prywatnego mieszkańców Domu.
Kontrola odbyła się  w dniu 5 marca 2012 r.
Zalecenia pokontrolne: bez uwag.

3.    Kontrola w zakresie:  Ocena wykonywania przez Spółkę Szpitale Polskie w Katowicach umowy dzierżawy szpitala w Połczynie - Zdroju w zakresie: udzielania świadczeń zdrowotnych w 2011 i 2012 roku.
Kontrola odbyła się w dniu 26 czerwca 2012 r.
 Zalecenia pokontrolne: bez uwag.
4.    Kontrola  naliczania i wykorzystania subwencji oświatowej przez szkoły i placówki niepubliczne – Starostwo Powiatowe w Świdwinie.
Kontrola odbyła się w dniu 10 września 2012 r.
Zalecenia pokontrolne: bez uwag.
5.    Kontrola w zakresie warunków organizacyjno - finansowych Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rzepczynie.
Kontrola odbyła się w dniu 22 października 2012 r.
Zalecenia pokontrolne: bez uwag.


6.    Kontrola udzielania dofinansowania na rozpoczęcie działalności przez Powiatowy Urząd Pracy .
Kontrola odbyła się w dniu 10 października 2012 r.
Zalecenia pokontrolne:  Zasugerowano, żeby w pismach do wnioskodawców, których wnioski nie spełniały wymogów podawać rozszerzoną przyczynę nie kwalifikowania się wniosku do rozpatrzenia.