Przejdź do treści

Prawo miejscowe

Informacje ogólne

Pomoc w sprawach

Organy

Prawo lokalne

Wydział Ochrony Środowiska

Informacje

Web Ewid

Serwis

Ochrona Danych Osobowych/RODO

Petycje

Ogłoszenie o zamówieniu

220 KBPobierz

SIWZ

244 KBPobierz

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

93 KBPobierz

Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

95 KBPobierz

Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu

88 KBPobierz

Załącznik nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – wzór

86 KBPobierz

Załącznik nr 5 - Projekt umowy

102 KBPobierz