Przejdź do treści

Prawo miejscowe

Informacje ogólne

Pomoc w sprawach

Organy

Prawo lokalne

Wydział Ochrony Środowiska

Informacje

Web Ewid

Serwis

Ochrona Danych Osobowych/RODO

Petycje

Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki

46 KBPobierz

Uchwała nr 36/102/19
Zarządu Powiatu Świdwińskiego
z dnia 30 października 2019 r.

w sprawie upoważnienia Starosty Świdwińskiego do reprezentowania Powiatu Świdwińskiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki działającej             pod firmą Przyjazny Szpital w Połczynie Zdroju Sp. z o.o. z  siedzibą                     w Połczynie – Zdroju

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.), art. 210 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 505 z późn. zm.), na podstawie art. 42 ust. 1 pkt 4 oraz art. 44 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 688 z późn. zm.) w związku z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 z późn. zm.)

ZARZĄD POWIATU ŚWIDWIŃSKIEGO uchwala, co następuje:

§ 1. Upoważnia się Starostę Świdwińskiego Pana Mirosława Majkę – zwanego dalej pełnomocnikiem – do reprezentowania Powiatu Świdwińskiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki działającej pod firmą Przyjazny Szpital w Połczynie Zdroju Sp. z o.o. z siedzibą w Połczynie - Zdroju i zobowiązuje się do wykonywania prawa głosu w sprawie:
1)    uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki działającej pod firmą Przyjazny Szpital w Połczynie Zdroju Sp. z o.o. z  siedzibą w Połczynie - Zdroju w sprawie ustanowienia pełnomocnika spółki działającej pod firmą Przyjazny Szpital w Połczynie Zdroju Sp. z o.o. z siedzibą w Połczynie - Zdroju do jej reprezentowania przy zawarciu Porozumienia o wolontariacie między Spółką, a Członkiem Zarządu – Prezesem Zarządu, zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały - głosować „za”.

§ 2. W przypadku włączenia pod obrady innych spraw niż określone w § 1, decyzje o sposobie głosowania pełnomocnik podejmuje samodzielnie.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Świdwińskiemu.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Sporz. Roman Kozubek