Przejdź do treści

Prawo miejscowe

Informacje ogólne

Pomoc w sprawach

Organy

Prawo lokalne

Wydział Ochrony Środowiska

Informacje

Web Ewid

Serwis

Ochrona Danych Osobowych/RODO

Petycje

UCHWAŁA Nr XI/61/19
RADY POWIATU ŚWIDWIŃSKIEGO
z dnia 22 października 2019 r.

w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Świdwińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2020 roku”

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym
( tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.) oraz art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia     2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 688       z późn. zm.), uchwala się, co następuje:
§1. Uchwala się „Program współpracy Powiatu Świdwińskiego z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2020 roku”.  
§2. Ilekroć w niniejszym „Programie współpracy Powiatu Świdwińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2020 roku”, zwanym dalej Programem jest mowa o :
1.    Powiecie – należy przez to rozumieć Powiat Świdwiński,
2.    Radzie Powiatu – należy przez to rozumieć Radę Powiatu Świdwińskiego,
3.     Zarządzie – należy przez to rozumieć Zarząd Powiatu Świdwińskiego,
4.    Wydziałach – należy przez to rozumieć Wydziały Starostwa Powiatowego w Świdwinie,
5.    ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
6.    organizacjach – należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe i podmioty,                o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy,
7.    konkursie – należy przez to rozumieć otwarty konkurs ofert, zgodnie z art. 11 ustawy,      w którym uczestniczą organizacje.
§3. 1. Program jest dokumentem wyznaczającym politykę Powiatu wobec organizacji
i stanowi istotny element realizacji zadań własnych powiatu. Intencją Powiatu jest rozwój współpracy z sektorem pozarządowym, będącym ważnym składnikiem lokalnego systemu demokratycznego i ładu społecznego.
2. Program określa:
a) cel główny i cele szczegółowe,
b) zasady współpracy.
c) zakres przedmiotowy,
d) formy współpracy,
e) priorytetowe zadania publiczne,
f) okres realizacji programu,
g) sposób realizacji programu,
h) wysokość środków planowanych na realizację programu,
i) sposób oceny realizacji programu,
j) informację o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji,
k) tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert               w otwartych konkursach ofert.
§4. 1. Celem głównym Programu jest określenie zasad i form współpracy Powiatu Świdwińskiego z organizacjami pozarządowymi w 2020 roku, na rzecz efektywnego zaspokajania potrzeb różnych grup społecznych Powiatu.
2. Cele szczegółowe wynikają z założonego celu głównego i są nimi:
a) umacnianie lokalnych działań,
b) poprawa jakości życia mieszkańców Powiatu poprzez pełniejsze zaspokajanie ich potrzeb społecznych,
c) budowanie społeczeństwa obywatelskiego,
d) racjonalne wykorzystywanie publicznych środków,
e) umacnianie w świadomości mieszkańców Powiatu poczucia odpowiedzialności za
wspólnotę lokalną,
f) tworzenie warunków do powstawania i rozwoju inicjatyw służących społeczności lokalnej,
g) wzmocnienie potencjału organizacji,
h) promowanie osiągnięć sektora pozarządowego oraz prezentacja jego dorobku.
§5. Współpraca Powiatu z organizacjami pozarządowymi realizowana jest w oparciu            o zasadę pomocniczości, efektywności, uczciwej konkurencji oraz jawności, partnerstwa          i suwerenności stron, a wzajemne oddziaływania regulują przepisy prawa.
1. Zasada pomocniczości oznacza uporządkowanie wzajemnych relacji oraz podział zadań między sektorem publicznym a sektorem obywatelskim co oznacza, że miasto przekazuje zadania do realizacji organizacjom pozarządowym tam, gdzie istnieją ku temu odpowiednie warunki organizacyjne i finansowe.
2. Zasada efektywności polega na wspólnym dążeniu do osiągnięcia najlepszych efektów        w realizacji zadań publicznych.
3. Zasada uczciwej konkurencji oraz zasada jawności polegają na kształtowaniu przejrzystych zasad współpracy, opartych na równych i jawnych kryteriach wyboru realizatora zadania publicznego oraz na zapewnieniu równego, szerokiego i sprawnego dostępu do informacji i realizacji zadań publicznych.
4. Zasada partnerstwa oznacza, iż strony podejmują współpracę w identyfikowaniu               i definiowaniu problemów i zadań, współdecydowaniu o alokacji środków na ich realizację, wypracowywaniu najlepszych sposobów ich realizacji traktując się wzajemnie jako podmioty równoprawne w tych procesach.
5. Zasada suwerenności stron polega na tym, iż strony mają prawo do niezależności               i odrębności w samodzielnym definiowaniu i poszukiwaniu sposobów rozwiązywania problemów i zadań.
§6. Zakres przedmiotowy obejmuje ustawowe zadania własne Powiatu oraz zadania publiczne, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy.
§7. 1.Współpraca Powiatu z Organizacjami na charakter finansowy i pozafinansowy.
2. Współpraca o charakterze finansowym polega na zlecaniu organizacjom realizacji zadań publicznych. Realizacja zadań zleconych może odbywać się w następujących formach:
a) powierzenia wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji,
b) wspierania wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.
3. Podstawowym trybem przekazywania środków finansowych organizacjom jest otwarty konkurs ofert, ogłaszany przez Zarząd Powiatu Świdwińskiego, chyba że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecania.
4. Zasady i tryb wyboru ofert są jawne i podawane do publicznej wiadomości.
5. Na wniosek organizacji, Powiat może zlecić zgodnie z art. 19a ustawy, realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.
6. Do pozafinansowych form współpracy Powiatu z organizacjami zalicza się                         w szczególności:
a) konsultowanie z organizacjami projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,
b) wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działań,
c) udział przedstawicieli organizacji w pracach Komisji Konkursowych powoływanych         w celu opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert,
d) organizowanie lub informowanie o możliwościach uczestnictwa w szkoleniach, konsultacjach, konferencjach,
e) publikowanie artykułów nadesłanych przez organizacje na stronie internetowej Powiatu,
f) zamieszczanie na stronie internetowej Powiatu istotnych informacji dotyczących
organizacji oraz aktualnego wykazu tych organizacji działających na terenie Powiatu,
g) sprawowanie patronatu przez Powiat nad konkursami i innymi przedsięwzięciami
organizowanymi przez organizacje,
h) prowadzenie działalności promocyjnej i informacyjnej dotyczącej wspólnych
przedsięwzięć Powiatu i organizacji,
i) udostępnianie organizacjom materiałów promujących Powiat.
§8. Do priorytetowych zadań publicznych, które w 2020 roku mają zostać zrealizowane przy współudziale organizacji należą zadania w zakresie:
1.    wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu:
a)    organizacja imprez sportowych o charakterze powiatowym adresowanych do mieszkańców Powiatu Świdwińskiego,
b)    upowszechnianie sportu w środowisku wiejskim,
c)    upowszechnianie sportu w środowisku osób niepełnosprawnych i osób starszych;
2.    pomocy społecznej:
a)    prowadzenie poradnictwa specjalistycznego,
b)    realizowanie programów profilaktycznych,
c)    udzielanie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania,
d)    świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania;
3.    ochrony i promocji zdrowia:
a)    prowadzenie działań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia mających na celu utrzymanie i poprawę zdrowia oraz związanej z nim jakości życia mieszkańców,
b)    przeprowadzanie konkursów i innych przedsięwzięć z zakresu profilaktyki i ochrony zdrowia (w szczególności profilaktyka uzależnień – przeciwdziałanie narkomanii, przemocy domowej, alkoholizmowi),
c)    promowanie na terenie Powiatu honorowego krwiodawstwa,
d)    prowadzenie edukacji zdrowotnej na terenie Powiatu poprzez promowanie zdrowego stylu życia, aktywności fizycznej i zasad zdrowego żywienia;


4.    działalności na rzecz osób niepełnosprawnych:
a)    organizowanie działań służących integracji osób niepełnosprawnych ze środowiskiem lokalnym,
b)    aktywizacja osób niepełnosprawnych w środowisku lokalnym,
c)    podnoszenie jakości życia osób niepełnosprawnych,
d)    prowadzenie różnych form rehabilitacji, terapii psychologicznej i pedagogicznej na rzecz osób niepełnosprawnych;
5.    turystyki i krajoznawstwa:
a)    wspieranie i upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa wśród mieszkańców Powiatu, w szczególności poprzez organizowanie wycieczek i spotkań promujących walory turystyczne Powiatu Świdwińskiego.
6.    udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa oraz udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego:
a)    prowadzenie punktu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz podejmowanie działań edukacyjnych zmierzających do zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa,
7.    kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:
a)    organizowanie imprez kulturalnych o charakterze powiatowym, mających istotne znaczenie dla kultury Powiatu,
b)    wspieranie działań mających na celu zwiększenie uczestnictwa mieszkańców Powiatu w życiu kulturalnym oraz podtrzymanie i upowszechnianie tradycji narodowej, regionalnej oraz pielęgnowanie polskości,
c)    organizacja warsztatów twórczych lub edukacyjnych.
§9. Program współpracy realizowany jest w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
§10. Program realizują:
1.    Rada Powiatu i jej Komisje w zakresie wytyczania polityki społecznej i finansowej
Powiatu oraz priorytetów w sferze współpracy z organizacjami,
2.    Zarząd w zakresie:
a) realizacji polityki społecznej i finansowej wytyczonej przez Radę Powiatu,
b) realizacji zadań wynikających z Programu,
c) kontroli i oceny stanu realizacji zleconych zadań samorządowych pod względem
efektywności i jakości przy pomocy upoważnionych pracowników Starostwa Powiatowego    w Świdwinie,
d) przedstawienia Radzie Powiatu zbiorczego sprawozdania z realizacji zadań Powiatu,
zawierającego wnioski ze współpracy samorządu powiatowego z organizacjami,
3.    Komisje Konkursowe w zakresie przeprowadzenia Konkursu,
4.    Wydziały w zakresie bieżącej współpracy z organizacjami, a w szczególności:
a) Wydział Spraw Społeczno-Oświatowych,
b) Wydział Promocji,
c) Wydział Organizacyjny.
5.    Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie odpowiadającym działaniom Powiatu.
6.    Za ogłaszanie otwartych konkursów ofert odpowiedzialne są właściwe merytorycznie Wydziały, które określają w zależności od potrzeb warunki wykonania zadania. Merytoryczność wynika z realizacji zadań wykonywanych bezpośrednio przez dany Wydział  oraz źródło jego finansowania. Wydziały Starostwa Powiatowego w Świdwinie wyznaczone przez Zarząd dokonują kontroli merytorycznej i finansowej realizacji zadania publicznego. Jeżeli w trakcie kontroli stwierdzone zostanie niezgodne z umową wykorzystanie dotacji, będzie to skutkować wstrzymaniem dotacji, rozwiązaniem umowy, żądaniem zwrotu przekazanych i niewłaściwie wykorzystanych środków finansowych.
§11. Wydatki związane z realizacją zadań, o których mowa w Programie, zapewnione zostają w budżecie Powiatu na 2020 rok. Na Program Współpracy planuje się zabezpieczenie środków finansowych w budżecie Wydziału Spraw Społeczno-Oświatowych Starostwa Powiatowego w Świdwinie, w kwocie co najmniej 75.000,00 złotych
(słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100). Ostateczną wysokość środków
finansowych przeznaczonych na realizację zleconych zadań publicznych, określi Rada
Powiatu w uchwale budżetowej. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych w trybie art. 19a ustawy, stanowi nie więcej niż 20% dotacji planowanych w roku 2020 na realizację zadań publicznych przez organizacje, o których mowa w Programie.
§12. 1. Program oceniany będzie w oparciu o następujące wskaźniki:
a)    liczba organizacji podejmujących zadania publiczne na rzecz lokalnej społeczności     w oparciu o dotacje z budżetu Powiatu,
b)    liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych,
c)    liczba złożonych ofert,
d)    liczba podpisanych umów,
e)    liczba zrealizowanych zadań publicznych i szacunkowa liczba ich beneficjentów,
f)    wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu.
2. Zarząd nie później, niż do dnia 31 maja 2021 r. przedłoży Radzie Powiatu sprawozdanie     z realizacji niniejszego Programu.
§13. Sposób tworzenia Programu oraz przebieg konsultacji:
1.    Projekt Programu został przygotowany przez pracownika Wydział Spraw Społeczno-Oświatowych Starostwa Powiatowego w Świdwinie, który również odpowiada za sporządzenie protokołu z przebiegu konsultacji.
2.    Projekt Programu został skierowany do konsultacji przeprowadzonych w sposób określony w uchwale Nr XLII/221/10 Rady Powiatu w Świdwinie z dnia 28 września 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji i został umieszczony wraz                 z formularzem konsultacji społecznych:
a)    w Biuletynie Informacji Publicznej,
b)    na stronie internetowej Powiatu,
c)    na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Świdwinie.
3.    Po zakończeniu procesu konsultacji projekt Programu zostanie przedstawiony na posiedzeniu Zarządu Powiatu Świdwińskiego, a po jego zatwierdzeniu przez Zarząd zostanie skierowany do Przewodniczącego Rady Powiatu Świdwińskiego, w celu zamieszczenia go w porządku obrad Rady Powiatu Świdwińskiego.
4.    Po uchwaleniu Programu przez Radę Powiatu, Program zostanie zamieszczony na stronie
internetowej powiatu, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń
Starostwa Powiatowego.
§14. Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert.
1.Komisje Konkursowe powoływane są w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych zleconych przez Powiat.
2. Każdorazowo, po ogłoszeniu otwartego konkursu ofert, Komisje Konkursowe powoływane są przez Zarząd w drodze uchwały.
3. W skład Komisji wchodzą:
a) przedstawiciel Zarządu Powiatu,
b) do dwóch przedstawicieli organizacji,
c) do czterech osób będących pracownikami Starostwa Powiatowego w Świdwinie.
4. Do prac Komisji przedstawiciele organizacji wybierani są przez Zarząd spośród wcześniej zgłoszonych kandydatur. Nabór członków ogłaszany jest przez Wydział realizujący, równocześnie z ogłoszeniem o otwartym konkursie ofert.
5. W skład Komisji nie mogą brać udział organizacje składające oferty w ogłoszonym            w konkursie.
6. Komisja może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje, jeżeli:
a) żadna organizacja nie wskaże osób do składu Komisji,
b) wskazane osoby nie wezmą udziału w pracy Komisji,
c) osoby wskazane przez organizacje podlegają wyłączeniu, o którym mowa w ust. 7.
7. Do członków Komisji biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy        z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, dotyczące wyłączeń.          W przypadku wyłączenia z postępowania lub nieobecności członków Komisji, posiedzenie odbywa się w zmniejszonym składzie pod warunkiem, że biorą w nim udział co najmniej       3 osoby.
8. Spotkania Komisji są protokołowane. Komisja na pierwszym
posiedzeniu przyjmuje zasady i tryb pracy oraz wybiera Przewodniczącego, który kieruje pracami Komisji. W pracach Komisji mogą brać udział z głosem
doradczym także inne osoby, posiadające doświadczenie w realizacji zadań będących
przedmiotem konkursu. Wszyscy członkowie Komisji składają oświadczenia o swojej bezstronności na pierwszym posiedzeniu Komisji. Członek Komisji, który nie spełnia wymogów określonych w oświadczeniu zostaje wyłączony z prac Komisji.
9. Udział w pracach Komisji jest nieodpłatny, za udział w posiedzeniach jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.
10. Obsługę administracyjno-biurową Komisji prowadzi pracownik Wydziału realizującego.
Posiedzenia Komisji zwołuje i prowadzi Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności wyznaczony przez niego Zastępca.
11. Komisja działa na posiedzeniach zamkniętych, bez udziału oferentów.
12. Komisja dokonuje oceny ofert pod względem formalnym i merytorycznym. Szczegółowe wytyczne określające spełnienie warunków formalnych i merytorycznych zawarte są               w ogłoszeniu konkursowym na realizację zadań publicznych.
13. Ocena formalna ofert dokonywana jest przez członków Komisji w karcie oceny formalnej oferty.
14. Oferty, które nie spełniają warunków formalnych nie są poddawane dalszej ocenie pod względem merytorycznym. Oferty, które nie spełniają warunków formalnych mogą zostać uzupełnione w terminie określonym przez członków Komisji Konkursowej, jeśli ogłoszenie konkursowe dopuszcza taką możliwość.
15. Ocena merytoryczna ofert dokonywana jest przez każdego członka Komisji indywidualnie w karcie oceny merytorycznej oferty. Oferta, aby otrzymała rekomendację do udzielenia dotacji, musi uzyskać nie mniej niż 65% oceny maksymalnej.
16. Z przebiegu prac Komisji sporządzany jest protokół, który podpisują wszyscy członkowie Komisji dokonujący oceny ofert.
17. Protokół z przebiegu otwartego konkursu ofert oraz pozostałą dokumentację Przewodniczący Komisji przedkłada Zarządowi.
18. Ostateczną decyzję w sprawie wyboru ofert lub oferty wraz z określeniem wysokości przyznanych kwot dotacji, podejmuje Zarząd Powiatu Świdwińskiego.
19. Komisja Konkursowa rozwiązuje się z chwilą rozstrzygnięcia konkursu.
§15.  Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 r.

UZASADNIENIE

Ustawa z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, nakłada na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek uchwalania rocznego Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 tejże
ustawy. Organizacje pozarządowe są ważnym partnerem dla samorządu, podejmując działania w zakresie różnych inicjatyw społecznych. Współpraca obu sektorów stwarza szansę
na poprawę jakości życia mieszkańców powiatu świdwińskiego. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Świdwińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie w 2020 roku” jest wypełnieniem ww. obowiązku. Niniejszy program jest dokumentem określającym zasady oraz obszar współpracy pomiędzy Powiatem Świdwińskim,   a działającymi na jego terenie podmiotami trzeciego sektora.

Sporz. K. Piskorz