Przejdź do treści

Prawo miejscowe

Informacje ogólne

Pomoc w sprawach

Organy

Prawo lokalne

Wydział Ochrony Środowiska

Informacje

Web Ewid

Serwis

Ochrona Danych Osobowych/RODO

Petycje

SIWZ

260 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

151 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 2 – Oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia

159 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku występowania powiązań osobowych lub kapitałowych

137 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 4 – Wykaz kadry dydaktycznej

138 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 5 – Wykaz sprzętu – pojazdów

140 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 6 – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

159 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 7 – Projekt umowy

122 KBPobierzPodgląd pliku