Przejdź do treści

Prawo miejscowe

Informacje ogólne

Pomoc w sprawach

Organy

Prawo lokalne

Wydział Ochrony Środowiska

Informacje

Web Ewid

Serwis

Ochrona Danych Osobowych/RODO

Petycje

Zarządzenie Starosty Świdwińskiego z dnia 27 września 2019 r.

68 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt uchwały

88 KBPobierzPodgląd pliku

Formularz konsultacji społecznych

33 KBPobierzPodgląd pliku

Starosta Świdwiński
ogłasza konsultacje projektu uchwały w sprawie „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2020 roku”.W związku z powyższym zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego działających na terenie Powiatu Świdwińskiego, do wnoszenia uwag i opinii w terminie od dnia 27 września 2019 r. do dnia 4 października 2019 r. za pośrednictwem załączonego formularza konsultacji społecznych.

Formularz należy przesłać na adres Starostwa Powiatowego w Świdwinie Wydział Spraw Społeczno-Oświatowych ul. Mieszka I 16, 78-300 Świdwin lub złożyć osobiście w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Świdwinie (I piętro), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 października 2019 r. Liczy się data wpływu do tut. urzędu.

Załączniki:
1.    Projekt uchwały.
2.    Formularz konsultacji społecznych.
3.    Zarządzenie Starosty Świdwińskiego z dnia 27 września 2019 r.