Przejdź do treści

Prawo miejscowe

Informacje ogólne

Pomoc w sprawach

Organy

Prawo lokalne

Informacje

Web Ewid

Serwis

Ochrona Danych Osobowych/RODO

Petycje

Załącznik do uchwały

48 KBPobierz

Uchwała Nr 30/80/19
Zarządu Powiatu Świdwińskiego
z dnia 30 sierpnia 2019 r.

w sprawie upoważnienia Wicestarosty do reprezentowania Powiatu Świdwińskiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki działającej pod firmą Przyjazny Szpital w Połczynie Zdroju Sp. z o.o.  z  siedzibą w Połczynie – Zdroju

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511) oraz § 11 ust. 2 lit. a Umowy Spółki (t.j. z dnia 5.04.2019 r.)

ZARZĄD POWIATU ŚWIDWIŃSKIEGO uchwala, co następuje:


§ 1. Upoważnia się Wicestarostę Pana Zdzisława Pawelca – zwanego dalej pełnomocnikiem – do reprezentowania Powiatu Świdwińskiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki działającej pod firmą Przyjazny Szpital w Połczynie Zdroju Sp. z o.o. z siedzibą w Połczynie - Zdroju i zobowiązuje się do wykonywania prawa głosu w sprawie:

1)    uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki działającej pod firmą Przyjazny Szpital w Połczynie Zdroju Sp. z o.o. z siedzibą w Połczynie - Zdroju                       w sprawie wyrażenia zgody na zaciągniecie przez Spółkę zobowiązania kredytowego, zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały - głosować „za”.

§ 2. W przypadku włączenia pod obrady innych spraw niż określone w § 1, decyzje o sposobie głosowania pełnomocnik podejmuje samodzielnie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wicestaroście.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Sporz. Roman Kozubek