Przejdź do treści

Prawo miejscowe

Informacje ogólne

Pomoc w sprawach

Organy

Prawo lokalne

Informacje

Web Ewid

Serwis

Ochrona Danych Osobowych/RODO

Petycje

Uchwała Nr 29/79/19
Zarządu Powiatu Świdwińskiego
z dnia 29 sierpnia 2019 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do dokonywania czynności z zakresu przygotowania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych w imieniu i na rzecz Powiatu Świdwińskiego.

Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511), art. 15 ust. 2 i art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), w związku z § 2 ust. 2 Regulaminu zamówień publicznych Powiatu Świdwińskiego stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały nr 63/141/16 Zarządu Powiatu Świdwińskiego z dnia 11 października 2016 r. uchwala się, co następuje:
§1. 1. Udziela się pełnomocnictwa z dniem 1 września 2019 r. Pani Hannie Zielińskiej dyrektorowi Zespołu Szkół w Połczynie – Zdroju przy ul. St. Staszica 6, do dokonania czynności z zakresu przygotowania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych na zadania realizowane w ramach środków finansowych przewidzianych w planie finansowym jednostki, zatwierdzonym na podstawie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Świdwińskiego na dany rok, na zasadach i w trybie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych i Regulaminu zamówień publicznych Powiatu Świdwińskiego.
2. Pełnomocnictwo upoważnia do dokonania wszystkich czynności z zakresu przygotowania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych, o których mowa w ust. 1, w tym do podpisywania umów w sprawie zamówień publicznych.
3. Pełnomocnictwo wygasa z dniem upływu okresu powierzenia stanowiska dyrektora, odwołania ze stanowiska dyrektora lub rozwiązania stosunku pracy.
§2. Osoba upoważniona ponosi bezpośrednią odpowiedzialność za czynności, o których mowa w § 1 ust. 1, jak również za celowe i oszczędne wydatkowanie przydzielonych środków publicznych, jakie przewidują przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz przepisy innych ustaw.
§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  


Sporz. Roman Kozubek