Przejdź do treści

Prawo miejscowe

Informacje ogólne

Pomoc w sprawach

Organy

Prawo lokalne

Informacje

Web Ewid

Serwis

Ochrona Danych Osobowych/RODO

Petycje

infor.za Ipół_2019r.

485 KBPobierz

INFORMACJA o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 r

444 KBPobierz

UCHWAŁA Nr 27 / 69 / 19
ZARZĄDU POWIATU ŚWIDWIŃSKIEGO
z dnia  06 sierpnia 2019 roku

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2019 roku .


Na podstawie art. 266  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U.      z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Powiatu w Świdwinie Nr XXXVI/185/14        z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Świdwińskiego za I półrocze, oraz informacji                                    o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, uchwala się co następuje:

§ 1.
Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2019 roku zamykającą się:

1) dochodami w kwocie
    plan              74.656.038,00 zł         w tym: majątkowe    5.172.920,00 zł
    wykonanie         38.976.262,20 zł                                488.730,81 zł
w tym:
- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej        
  plan                        7.018.881,00 zł   
  wykonanie                 3.895.799,00 zł                               
- na zadania wynikające z porozumień z organami administracji rządowej
  plan                                 55.700,00 zł
  wykonanie                          55.200,00 zł   
- na zadania wynikające z porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego
  plan                                5.700,00 zł
  wykonanie                           4.350,00 zł
- na zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska
  plan                   130.000,00 zł
  wykonanie                 44.470,54 zł      

2)wydatkami w kwocie
   plan              72.762,520,00 zł        w tym: majątkowe      9.083.766,00 zł
   wykonanie         35.517.299,04 zł                              3.007.885,59 zł
w tym:
- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
  plan                      7.018.881,00    zł   
  wykonanie                3.668.430,29 zł               
- na zadania wynikające z porozumień z organami administracji rządowej
   plan                              55.700,00 zł
   wykonanie                26.740,76 zł 
- na zadania wynikające z porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego
   plan                                   51.830,00 zł
   wykonanie                         9.485,00 zł 
- na zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska
   plan               130.000,00 zł
   wykonanie              42.242,00 zł

3) nadwyżką budżetową  w kwocie       3.458.963,16  zł.


§ 2.

Informację przedkłada się Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.