Przejdź do treści

Prawo miejscowe

Informacje ogólne

Pomoc w sprawach

Organy

Prawo lokalne

Informacje

Web Ewid

Serwis

Ochrona Danych Osobowych/RODO

Petycje

REALIZACJA WPF ZA I PÓŁROCZE 2019

25 KBPobierz

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA I PÓŁROCZE 2019

18.0 KBPobierz

UCHWAŁA NR  27 / 70 /19
ZARZĄDU POWIATU ŚWIDWIŃSKIEGO
z dnia  06 sierpnia 2019 roku


w sprawie informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świdwińskiego za I półrocze 2019 roku
Na podstawie art. 266 ust. 1, pkt 2  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz na podstawie Uchwały Rady Powiatu                            w Świdwinie Nr XXXVI/185/14 z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Świdwińskiego za I półrocze, oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,  uchwala się co następuje:

§ 1. Przyjmuje się informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świdwińskiego za I półrocze 2019 roku , która wykazuje:
1) dochody ogółem
plan                      74.656.038,00 zł
wykonanie            38.976.262,20 zł
w tym:
- dochody bieżące
plan                69.483.118,00 zł
wykonanie           38.487.531,39 zł                       
- dochody majątkowe
plan              5.172.920,00 zł  w tym: ze sprzedaży majątku     35.000,00 zł
wykonanie              488.730,81 zł                    29.030,90 zł
2) wydatki ogółem
plan            72.762.520,00 zł
wykonanie        35.517.299,04 zł            
 w tym:
- wydatki bieżące   
plan            63.678.754,00 zł  w tym: na obsługę długu               440.000,00 zł 
wykonanie         32.509.413,45 zł                             122.930,75 zł
- wydatki majątkowe 
plan               9.083.766,00 zł                           
wykonanie          3.007.885,59 zł
3) wynik budżetu
plan                  +  1.893.518,00 zł
wykonanie              +  3.458.963,16 zł 
4) kwota długu 
plan               8.840.000,00 zł
wykonanie                     9.836.250,00 zł.

§ 2. Przyjmuje się informację z realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2019 r., które wykazuje: przedsięwzięcia  ogółem
plan           7.755.117,00 zł 
wykonanie        3.284.845,85 zł
w tym: -  wydatki  bieżące         
        plan                   2.315.663,00 zł         
        wykonanie                            651.976,46 zł
-  wydatki majątkowe
    plan                   5.439.454,00 zł
    wykonanie                 2.632.869,39 zł.

§ 3. Informację przedkłada się Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.