Przejdź do treści

Prawo miejscowe

Informacje ogólne

Pomoc w sprawach

Organy

Prawo lokalne

Informacje

Web Ewid

Serwis

Ochrona Danych Osobowych/RODO

Petycje

Załącznik nr 1

23 KBPobierz

Załącznik

23 KBPobierz

UCHWAŁA NR   27 / 68 /19
ZARZĄDU POWIATU ŚWIDWIŃSKIEGO   
z dnia   06.08.2019 r. 2019 r. 


w sprawie  zmian budżetu w toku jego wykonywania .
Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych                (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:


§ 1. 1. Zwiększa się dochody  budżetu powiatu na 2019 r. o kwotę                      123.263 zł
     ( wg  załącznika Nr 1 )
2. zwiększa się wydatki budżetu powiatu na 2019 r. o kwotę                       141.763 zł
3. zmniejsza się wydatki budżetu powiatu  na 2019 r. o kwotę                18.500 zł
    ( wg załącznika Nr 2 )
4. dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków wg załącznika nr 3.

§ 2. Po dokonanych zmianach budżet powiatu na 2019 rok  zamyka się:
1. Dochodami w wysokości:                            74.859.323 zł
 z tego: dochody majątkowe                   5.191.420 zł,
 dochody bieżące                     69.667.903 zł,
 w tym:
1) dochody na zadania zlecone                                7.203.666 zł;   
2) dochody związane z realizacją zadań na podstawie 
porozumień z organami administracji rządowej                                     55.700 zł;
3) dochody związane z realizacją zadań na podstawie
porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego                               5.700 zł;
4) dochody związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki komunalnej          130.000 zł,
 
2. Wydatkami w wysokości :                             72.965.805 zł   
z tego:  wydatki majątkowe                9.188.766 zł,
wydatki bieżące                        63.777.039 zł,
w tym:
1) wydatki na zadania zlecone                                        7.203.666 zł;
2) wydatki związane z realizacją zadań na podstawie 
porozumień z organami administracji rządowej                     55.700 zł;
3) wydatki na zadania realizowane w drodze umów
lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego                         51.830 zł;
4) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki komunalnej           130.000 zł;

3. Nadwyżką budżetową  w wysokości                                1.893.518 zł.

4. przychodami w kwocie               1.691.482 zł
    1) wolne środki z lat ubiegłych                 291.482 zł
    2) zwrot pożyczki                     1.400.000 zł

5. rozchodami w kwocie              3.585.000 zł;
   1) spłata kredytów                      2.185.000 zł  
   2) udzielenie pożyczki                 1.400.000 zł§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i stanowi podstawę do zmiany planu    finansowego.


§ 4.Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa  Zachodniopomorskiego oraz BIP Powiatu Świdwińskiego.