Przejdź do treści

Prawo miejscowe

Informacje ogólne

Pomoc w sprawach

Organy

Prawo lokalne

Informacje

Web Ewid

Serwis

Ochrona Danych Osobowych/RODO

Petycje

Załącznik nr 1

50 KBPobierz

Uchwała nr 27/72/19
Zarządu Powiatu Świdwińskiego
z dnia 6 sierpnia 2019 r.

w sprawie upoważnienia Starosty Świdwińskiego do reprezentowania Powiatu Świdwińskiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki działającej pod firmą Przyjazny Szpital w Połczynie Zdroju Sp. z o.o. z  siedzibą w Połczynie – Zdroju



Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym              (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511), art. 243 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 505), art. 2 ust. 2 pkt 1 i art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2190 z późn. zm.)

ZARZĄD POWIATU ŚWIDWIŃSKIEGO uchwala, co następuje:

§ 1. Upoważnia się Starostę Świdwińskiego Pana Mirosława Majkę – zwanego dalej pełnomocnikiem – do reprezentowania Powiatu Świdwińskiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki działającej pod firmą Przyjazny Szpital w Połczynie Zdroju Sp. z o.o. z  siedzibą w Połczynie - Zdroju i zobowiązuje się do wykonywania prawa głosu               w sprawie:
1)    uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki działającej pod firmą Przyjazny Szpital w Połczynie Zdroju Sp. z o.o. z  siedzibą w Połczynie - Zdroju                     w sprawie zmiany uchwały Nr 7/2018/NZW z dnia 14 sierpnia 2018 r. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki działającej pod firmą Przyjazny Szpital w Połczynie Zdroju Sp. z o.o. z siedzibą w Połczynie – Zdroju w sprawie kształtowania wynagrodzenia Członków Zarządu spółki działającej pod firmą Przyjazny Szpital               w Połczynie Zdroju Sp. z o.o. z siedzibą w Połczynie – Zdroju, zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały - głosować „za”.

§ 2. W przypadku włączenia pod obrady innych spraw niż określone w § 1, decyzje o sposobie głosowania pełnomocnik podejmuje samodzielnie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Świdwińskiemu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.