Przejdź do treści

Prawo miejscowe

Informacje ogólne

Pomoc w sprawach

Organy

Prawo lokalne

Wydział Ochrony Środowiska

Informacje

Web Ewid

Serwis

Ochrona Danych Osobowych/RODO

Petycje

Ogłoszenie konkursowe

30 KBPobierz

Załącznik do uchwały

44 KBPobierz

Uchwała nr 23/59/19
Zarządu Powiatu Świdwińskiego
z dnia 2 lipca 2019 r.

w sprawie upoważnienia Starosty Świdwińskiego do reprezentowania Powiatu Świdwińskiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki działającej pod firmą Przyjazny Szpital w Połczynie Zdroju Sp. z o.o. z  siedzibą w       Połczynie – Zdroju


Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym               (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 511) oraz § 2 pkt 2 i § 3 pkt 5 Regulaminu Wyboru Prezesa Zarządu spółki Przyjazny Szpital w Połczynie Zdroju Sp. z o.o. z siedzibą w Połczynie - Zdroju                       ul. Szpitalna 5, stanowiącego załącznik do Uchwały nr 17/2019/ZZW Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki działającej pod firmą Przyjazny Szpital w Połczynie Zdroju z siedzibą w Połczynie – Zdroju  z dnia 7 czerwca 2019 r.  


ZARZĄD POWIATU ŚWIDWIŃSKIEGO uchwala, co następuje:


§ 1. Upoważnia się Starostę Świdwińskiego Pana Mirosława Majkę – zwanego dalej pełnomocnikiem – do reprezentowania Powiatu Świdwińskiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki działającej pod firmą Przyjazny Szpital w Połczynie Zdroju Sp. z o.o. z  siedzibą w Połczynie - Zdroju i zobowiązuje się do wykonywania prawa głosu               w sprawie:
1)    uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki działającej pod firmą Przyjazny Szpital w Połczynie Zdroju Sp. z o.o. z  siedzibą w Połczynie - Zdroju  w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki, zgodnie z wzorem stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały
- głosować „za”.
§ 2. W przypadku włączenia pod obrady innych spraw niż określone w § 1, decyzje o sposobie głosowania pełnomocnik podejmuje samodzielnie.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Świdwińskiemu.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Sporządził: Roman Kozubek