Przejdź do treści

Prawo miejscowe

Informacje ogólne

Pomoc w sprawach

Organy

Prawo lokalne

Wydział Ochrony Środowiska

Informacje

Web Ewid

Serwis

Ochrona Danych Osobowych/RODO

Petycje

UCHWAŁA Nr 22 / 57 / 19
ZARZĄDU POWIATU ŚWIDWIŃSKIEGO
z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań  

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 oraz art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.               o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511 ze zm.) oraz § 10 ust. 4 Uchwały Nr III/9/18 Rady Powiatu w Świdwinie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu w Świdwinie na 2019 rok uchwala się, co następuje:


§1

Upoważnia się pana Krzysztofa Wasicionka – dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg                        w Świdwinie do zaciągania w 2019 rok zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.


§2

Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi Powiatowego Zarządu Dróg w Świdwinie.


§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.