Przejdź do treści

Prawo miejscowe

Informacje ogólne

Pomoc w sprawach

Organy

Prawo lokalne

Wydział Ochrony Środowiska

Informacje

Web Ewid

Serwis

Ochrona Danych Osobowych/RODO

Petycje

  

ZARZĄD POWIATU ŚWIDWIŃSKIEGO
OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO
PREZESA ZARZĄDU PRZYJAZNEGO SZPITALA W POŁCZYNIE ZDROJU SP. Z O.O.


1.    Nazwa i adres podmiotu leczniczego:
Przyjazny Szpital w Połczynie Zdroju Sp. z o.o. ul. Szpitalna 5, 78-320 Połczyn-Zdrój Pl.      
2.    Informacja o zasadach udostępniania materiałów informacyjnych o stanie prawnym, organizacyjnym                       i ekonomicznym podmiotu leczniczego:
Materiały udostępnia sekretariat Przyjaznego Szpitala w Połczynie Zdroju Sp. z o.o. z siedzibą przy                       ul. Szpitalnej 5, 78-320 Połczyn-Zdrój, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 14.00.
3.    Stanowisko objęte konkursem:
Prezes Zarządu/Kierownik podmiotu leczniczego Przyjaznego Szpitala w Połczynie Zdroju Sp. z o.o.                        z siedzibą przy ul. Szpitalnej 5, 78-320 Połczyn-Zdrój
4. Wymagane kwalifikacje kandydata:
1)    posiadanie wyższego wykształcenia i tytułu zawodowego magistra lub magistra inżyniera lub tytułu równorzędnego, w kierunkach: ekonomia, zarządzanie, administracja, prawo lub w dziedzinach mających zastosowanie w medycynie;
2)    posiadanie wiedzy i doświadczenia dających rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu/kierownika podmiotu leczniczego,
3)    posiadanie co najmniej 5-letniego stażu pracy na stanowisku kierowniczym w podmiotach leczniczych                 i co najmniej 10-letniego stażu pracy w podmiotach leczniczych lub zakładach opieki zdrowotnej albo posiadanie co najmniej 8-letniego stażu pracy na stanowisku kierowniczym, ukończenie studiów podyplomowych na kierunku zarządzanie jednostkami ochrony zdrowia i co najmniej 10-letniego stażu pracy,
4)    brak prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5)    Prezes Zarządu/kierownik podmiotu leczniczego nie może podejmować innego zatrudnienia bez wyrażonej w formie uchwały zgody Walnego Zgromadzenia Wspólników.
5. Wymagania dodatkowe (zakres zagadnień będących przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej):
1)    pisemna koncepcja funkcjonowania Przyjaznego Szpitala w Połczynie Zdroju Sp. z o.o. z uwzględnieniem kierunków rozwoju na 3 lata;
2)    znajomość ustawy o działalności leczniczej oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, a także aktualnie obowiązujących przepisów wykonawczych               do tych ustaw, a w szczególności mających zastosowanie do zakresu i rodzaju świadczeń udzielanych przez Spółkę Przyjazny Szpital w Połczynie Zdroju Sp. z o.o.
3)    znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników oraz przepisami z zakresu prawa pracy,
4)    znajomość zasad funkcjonowania spółek prawa handlowego,
5)    znajomość zagadnień dotyczących zamówień publicznych,
6)    znajomość zasad ekonomii, planowania, analizy finansowej i rachunkowości zarządczej.
6. Wymagane dokumenty od kandydatów:
1)    podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem, zawierające dane osobowe: imię nazwisko, adres zamieszkania i telefon kontaktowy,
2)    dokumenty stwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska objętego konkursem,
3)    opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej,
4)    dokumenty potwierdzające wymagane wykształcenie i staż pracy,
5)    aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku kierowniczym,
6)    inne dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe,
7)    informacja o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego opatrzona datą nie wcześniejszą niż 1 miesiąc przed dniem zgłoszenia do konkursu,
8)    oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Wyboru Prezesa Zarządu Przyjaznego Szpitala                                 w Połczynie Zdroju Sp. z o.o.
9) oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu zajmowania stanowiska objętego konkursem,
10)    oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
11)  oświadczenie kandydata, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane                            z oskarżenia publicznego,
12)    oświadczenie kandydata, iż nie został względem niego wydany zakaz pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
13)    oświadczenie kandydata o prowadzeniu/nieprowadzeniu działalności gospodarczej oraz o terminie zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej jeżeli kandydat zostanie wybrany na stanowisko objęte niniejszym konkursem (Załącznik nr 1),
14)    wypełniona klauzula informacyjna RODO w oparciu o z rozporządzenie Parlamentu Europejskiego                     i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku                                 z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (Załącznik nr 2),
Kopie dokumentów wskazanych w ppkt 6 powinny być poświadczone "za zgodność z oryginałem", przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata (na żądanie oryginały do wglądu komisji konkursowej).
7. Miejsce oraz termin złożenia wymaganych od kandydatów dokumentów: Oferty należy przesyłać pocztą lub składać w: Starostwie Powiatowym w Świdwinie ul. Mieszka I 16, 78-300 Świdwin w zaklejonych kopertach od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 – 15.00 w terminie do dnia 28 czerwca 2019 r.   do godz. 12.00. Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko oraz adres wraz z adnotacją „Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Przyjaznego Szpitala w Połczynie Zdroju Sp. z o.o.” (o terminie zgłoszenia decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w Świdwinie).
8. Termin otwarcia złożonych ofert: dzień 28 czerwca 2019 r. godz. 13.00.
9. Przewidywane miejsce oraz termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur: Starostwo Powiatowe                               w Świdwinie, ul. Mieszka I 16, 78-300 Świdwin;  do dnia 27 września 2019 r.
10. Postępowanie konkursowe może zostać unieważnione na każdym etapie bez konieczności wskazania przyczyny lub zakończone bez wyłonienia kandydata.