Przejdź do treści

Prawo miejscowe

Informacje ogólne

Pomoc w sprawach

Organy

Prawo lokalne

Informacje

Web Ewid

Serwis

Ochrona Danych Osobowych/RODO

Petycje

Załączniki do Uchwały Zarządu

85 KBPobierz

 Uchwała nr 20/50/19
Zarządu Powiatu Świdwińskiego
z dnia 7 czerwca 2019 r.

w sprawie upoważnienia Starosty Świdwińskiego do reprezentowania Powiatu Świdwińskiego na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki działającej pod firmą Przyjazny Szpital w Połczynie Zdroju Sp. z o.o. z  siedzibą w Połczynie – Zdroju


Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz.511), art. 45 ust. 1-3 i art. 53 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 351), art. 228 pkt 1, art. 231 § 2 pkt 1 oraz art. 201 § 4 ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych  (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 505) oraz  § 12 ust. 2 Umowy Spółki.


ZARZĄD POWIATU ŚWIDWIŃSKIEGO uchwala, co następuje:

§ 1. Upoważnia się Starostę Świdwińskiego Pana Mirosława Majkę – zwanego dalej pełnomocnikiem – do reprezentowania Powiatu Świdwińskiego na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki działającej pod firmą Przyjazny Szpital w Połczynie Zdroju Sp. z o.o. z  siedzibą w Połczynie - Zdroju i zobowiązuje się do wykonywania prawa głosu w sprawie:

1) uchwały Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki działającej pod firmą Przyjazny Szpital             w Połczynie Zdroju Sp. z o.o. z  siedzibą w Połczynie - Zdroju w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2018, zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik  nr 1                           do niniejszej uchwały
- głosować „za”.

2) uchwały Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki działającej pod firmą Przyjazny Szpital               w Połczynie Zdroju Sp. z o.o. z  siedzibą w Połczynie - Zdroju w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018, zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszej uchwały
- głosować „za”.

3) uchwały Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki działającej pod firmą Przyjazny Szpital            w Połczynie Zdroju Sp. z o.o. z  siedzibą w Połczynie - Zdroju w sprawie sposobu pokrycia straty Spółki z działalności za rok 2018, zgodnie z wzorem stanowiący Załącznik nr 3                                               do niniejszej uchwały
- głosować „za”.

4) uchwały Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki działającej pod firmą Przyjazny Szpital                w Połczynie Zdroju Sp. z o.o. z  siedzibą w Połczynie - Zdroju w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki za rok 2018, zgodnie z wzorem stanowiący Załącznik nr 4 do niniejszej uchwały
- głosować „za”.

5) uchwały Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki działającej pod firmą Przyjazny Szpital               w Połczynie Zdroju Sp. z o.o. z  siedzibą w Połczynie - Zdroju w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki za rok 2018, zgodnie z wzorem stanowiący Załącznik nr 5                                 do niniejszej uchwały
- głosować „za”.

6) uchwały Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki działającej pod firmą Przyjazny Szpital               w Połczynie Zdroju Sp. z o.o. z  siedzibą w Połczynie - Zdroju w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki za rok 2018, zgodnie z wzorem stanowiący Załącznik nr 6                                do niniejszej uchwały
- głosować „za”.

7) uchwały Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki działającej pod firmą Przyjazny Szpital               w Połczynie Zdroju Sp. z o.o. z  siedzibą w Połczynie - Zdroju w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Wyboru Prezesa Zarządu, zgodnie z wzorem stanowiący Załącznik nr 7 do niniejszej uchwały
- głosować „za”.

8) uchwały Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki działającej pod firmą Przyjazny Szpital               w Połczynie Zdroju Sp. z o.o. z  siedzibą w Połczynie - Zdroju  w sprawie ogłoszenia konkursu                    na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki, zgodnie z wzorem stanowiący Załącznik nr 8                                do niniejszej uchwały
- głosować „za”.

9) uchwały Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki działającej pod firmą Przyjazny Szpital               w Połczynie Zdroju Sp. z o.o. z  siedzibą w Połczynie - Zdroju  w sprawie powołania Członka Zarządu - Prezesa Zarządu, zgodnie z wzorem stanowiący Załącznik nr 9 do niniejszej uchwały
- głosować „za”.

§ 2. W przypadku włączenia pod obrady innych spraw niż określone w § 1, decyzje o sposobie głosowania pełnomocnik podejmuje samodzielnie.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Świdwińskiemu.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Sporządził: Roman Kozubek