Przejdź do treści

Prawo miejscowe

Informacje ogólne

Pomoc w sprawach

Organy

Prawo lokalne

Informacje

Web Ewid

Serwis

Ochrona Danych Osobowych/RODO

Petycje

Zmiany budżetu

22 KBPobierz


UCHWAŁA NR   20 / 49 /19
ZARZĄDU POWIATU ŚWIDWIŃSKIEGO    
z dnia   07.06.  2019 r.  


w sprawie  zmian budżetu w toku jego wykonywania .

 


Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych                (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:


§ 1. 1. Zwiększa się dochody  budżetu powiatu na 2019 r. o kwotę                             133 zł            ( wg  załącznika Nr 1 )
2. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu na 2019 r. o kwotę                               133 zł
    ( wg załącznika Nr 2 )
3. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków wg załącznika Nr 3.

§ 2. Po dokonanych zmianach budżet powiatu na 2019 rok  zamyka się:
1. Dochodami w wysokości:                            74.686.761 zł
 z tego: dochody majątkowe                   5.172.920 zł,
 dochody bieżące                     69.513.841 zł,
 w tym:
1) dochody na zadania zlecone                                7.078.604 zł;    
2) dochody związane z realizacją zadań na podstawie  
porozumień z organami administracji rządowej                                     55.700 zł;
3) dochody związane z realizacją zadań na podstawie
porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego                               5.700 zł;
4) dochody związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki komunalnej          130.000 zł,
 
2. Wydatkami w wysokości :                             72.793.243 zł    
z tego:  wydatki majątkowe                9.039.746 zł,
wydatki bieżące                        63.753.497 zł,
w tym:
1) wydatki na zadania zlecone                                        7.078.604 zł;
2) wydatki związane z realizacją zadań na podstawie  
porozumień z organami administracji rządowej                     55.700 zł;
3) wydatki na zadania realizowane w drodze umów
lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego                         51.830 zł;
4) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki komunalnej           130.000 zł;

3. Nadwyżką budżetową  w wysokości                                1.893.518 zł.

4. przychodami w kwocie               1.691.482 zł
    1) wolne środki z lat ubiegłych                 291.483 zł
    2) zwrot pożyczki                     1.400.000 zł

5. rozchodami w kwocie              3.585.000 zł;
   1) spłata kredytów                      2.185.000 zł   
   2) udzielenie pożyczki                 1.400.000 zł§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i stanowi podstawę do zmiany planu    finansowego.


§ 4.Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa  Zachodniopomorskiego oraz BIP Powiatu Świdwińskiego.