Przejdź do treści

Prawo miejscowe

Informacje ogólne

Pomoc w sprawach

Organy

Prawo lokalne

Wydział Ochrony Środowiska

Informacje

Web Ewid

Serwis

Ochrona Danych Osobowych/RODO

Petycje

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

 
W dniu 17 maja 2019 r. do Starostwa Powiatowego w Świdwinie wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych w Świdwinie; ul. Ks. J. Popiełuszki 36a; 78-300 Świdwin, na realizację zadania publicznego  z zakresu turystyki i krajoznawstwa pn. II Spływ Kajakowy „Poznaj Regę”.
Informuje się, że zgodnie z art. 19a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 688),      w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od daty wpłynięcia, ofertę zamieszcza się na  w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Świdwinie oraz na stronie internetowej www.powiatswidwinski.pl.
Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w ww. sposób, może  zgłosić uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać  pisemnie na załączonym formularzu do dnia 31 maja 2019 r. na adres: Starostwo Powiatowe, ul. Mieszka I 16, 78-300 Świdwin (decyduje data wpływu do urzędu).


Załączniki (u góry):
- oferta
- formularz z uwagami