Przejdź do treści

Prawo miejscowe

Informacje ogólne

Pomoc w sprawach

Organy

Prawo lokalne

Informacje

Web Ewid

Serwis

Ochrona Danych Osobowych/RODO

Petycje

Zmiany w budżecie

19.8 KBPobierz


UCHWAŁA NR  16 / 33 /19
ZARZĄDU POWIATU ŚWIDWIŃSKIEGO   
z dnia  17 kwietnia  2019 r. 

w sprawie  zmian budżetu w toku jego wykonywania .Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych                (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:


§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu na 2019 r. o kwotę              24.132 zł,
    ( wg  załącznika Nr 1 )
2. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu na 2019 r. o kwotę                       24.132 zł,
    ( wg załącznika Nr 2 )
3. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków wg załącznika Nr 3.

§ 2. Po dokonanych zmianach budżet powiatu na 2019 rok  zamyka się:
1. Dochodami w wysokości:                            74.311.502 zł
 z tego: dochody majątkowe                   5.075.569 zł,
 dochody bieżące                     69.235.933 zł,
 w tym:
1) dochody na zadania zlecone                                6.834.602 zł;   
2) dochody związane z realizacją zadań na podstawie 
porozumień z organami administracji rządowej                                     55.700 zł;
3) dochody związane z realizacją zadań na podstawie
porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego                               5.700 zł;
4) dochody związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki komunalnej          130.000 zł,
 
2. Wydatkami w wysokości :                             72.126.502 zł   
z tego:  wydatki majątkowe                8.650.913 zł,
wydatki bieżące                        63.475.589 zł,
w tym:
1) wydatki na zadania zlecone                                        6.834.602 zł;
2) wydatki związane z realizacją zadań na podstawie 
porozumień z organami administracji rządowej                     55.700 zł;
3) wydatki na zadania realizowane w drodze umów
lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego                         51.830 zł;
4) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki komunalnej           130.000 zł;

3. Nadwyżką budżetową  w wysokości                              2.185.000 zł.

4. przychodami w kwocie          0 zł ;

5. rozchodami w kwocie                          2.185.000 zł;
1) spłata kredytów                              2.185.800 zł  
§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i stanowi podstawę do zmiany planu    finansowego.


§ 4.Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa  Zachodniopomorskiego oraz BIP Powiatu Świdwińskiego.