Przejdź do treści

Prawo miejscowe

Informacje ogólne

Pomoc w sprawach

Organy

Prawo lokalne

Informacje

Web Ewid

Serwis

Ochrona Danych Osobowych/RODO

Petycje

Projekt uchwały w sprawie dalszego istnienia spółki działającej pod firmą Przyjazny Szpital w Połczynie Zdroju Sp. z o.o.

16.6 KBPobierz

Projekt uchwały w sprawie odwołania członka Zarządu

16.3 KBPobierz

Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu Powiatu Świdwińskiego przez spółkę działającą pod firmą Przyjazny Szpital w Połczynie Zdroju Sp. z o.o.

17.3 KBPobierz

Projekt uchwały w sprawie ustanowienia pełnomocnika spółki działającej pod firmą Przyjazny Szpital w Połczynie Zdroju Sp. z o.o

19.8 KBPobierz

UCHWAŁA NR 15/31/19
ZARZĄDU POWIATU ŚWIDWIŃSKIEGO
z dnia 1 kwietnia 2019 r.

w sprawie upoważnienia Starosty Świdwińskiego do reprezentowania Powiatu Świdwińskiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki działającej      pod firmą - Przyjazny Szpital w Połczynie Zdroju Sp. z o.o. z siedzibą                    w Połczynie - Zdroju.


Na podstawie art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz.511), art. 233 § 1, art. 201 § 4, 203 § 1, ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 505) oraz  § 8 ust.1 i § 12 ust. 2 Umowy Spółki.


ZARZĄD POWIATU ŚWIDWIŃSKIEGO uchwala, co następuje:

§ 1

Upoważnia się Starostę Świdwińskiego Pana Mirosława Majkę – zwanego dalej pełnomocnikiem – do reprezentowania Powiatu Świdwińskiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki działającej pod firmą Przyjazny Szpital w Połczynie Zdroju Sp. z o.o. z  siedzibą w Połczynie - Zdroju                  i zobowiązuje się do wykonywania prawa głosu w sprawie:
1)    uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki działającej pod firmą Przyjazny Szpital w Połczynie Zdroju Sp. z o.o. z  siedzibą w Połczynie - Zdroju w sprawie dalszego istnienia spółki działającej pod firmą Przyjazny Szpital w Połczynie Zdroju Sp. z o.o. z siedzibą                                 w Połczynie - Zdroju, zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik numer 1 do niniejszej uchwały  - głosować „za”,
2)    uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki działającej pod firmą Przyjazny Szpital  w Połczynie Zdroju Sp. z o.o. z  siedzibą w Połczynie - Zdroju w sprawie odwołania członka Zarządu, zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik numer 2 do niniejszej uchwały - głosować „za”,
3)    uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki działającej
pod firmą Przyjazny Szpital w Połczynie Zdroju Sp. z o.o. z siedzibą
w Połczynie – Zdroju w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu Powiatu Świdwińskiego             przez spółkę działającą pod firmą Przyjazny Szpital w Połczynie Zdroju Sp. z o.o. z  siedzibą                               w Połczynie –Zdroju, zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do niniejszej uchwały - głosować „za”,
4)    uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki działającej
pod firmą Przyjazny Szpital w Połczynie Zdroju Sp. z o.o. z siedzibą
w Połczynie – Zdroju w sprawie ustanowienia pełnomocnika spółki działającej pod firmą Przyjazny Szpital w Połczynie Zdroju Sp. z o.o. z siedzibą w Połczynie - Zdroju do jej reprezentowania  przy umowie między Spółką, a członkiem Zarządu,  zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do niniejszej uchwały - głosować „za“.

 

§ 2

W przypadku włączenia pod obrady innych spraw niż określone w § 1, pełnomocnik podejmuje decyzje samodzielnie o sposobie głosowania.

 

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Świdwińskiemu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Sporządził: Roman Kozubek